#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство освіти і науки України
#
Новосад Ганна
Міністр
Відповідальний
 • Стадний Єгор Андрійович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

1.4. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Якість вищої освіти не відповідає очікуванням роботодавців, студентів та суспільства в цілому. Понад 70% українців вважають якість вищої освіти в Україні середньою, низькою або дуже низькою. Система фінансування та управління не дає заслуженої винагороди найкращим викладачам та найбільш ефективним закладам вищої освіти. Здобувачами вищої освіти часто стають молоді люди, які не повною мірою володіють необхідними для здобуття вищої освіти знаннями, навичками та мотивацією. 

Наші дії будуть спрямовані на створення умов, за яких студенти отримують високу якість вищої освіти, що дає їм достатні сучасні знання та навички для подальшої успішної професійної кар’єри висококваліфікованого фахівця.

Для цього ми змінимо систему фінансування. Публічні кошти отримають ті провайдери вищої освіти, які мають кращі результати освітньої та наукової діяльності та створюють кращі життєві перспективи для майбутніх випускників.

Заклади вищої освіти отримають реальну фінансову автономію. За 5 років не менш як 70% державних закладів вищої освіти вийдуть із статусу бюджетної установи. При цьому усі ректори матимуть в контрактах ключові показники ефективності та оцінюватимуться за результатами їх досягнення. Частка державного фінансування закладів приватної форми власності становитиме не менш як 5%.

Зміна системи фінансування вищої освіти забезпечить конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти. Наше завдання – досягти рівня середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів вищої освіти на рівні удвічі більшому за середню заробітну плату в країні.

Ми створимо дієву систему забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується на широкій прихильності принципам академічної доброчесності, та спрямуємо зусилля на забезпечення довіри українського бізнесу до системи вищої освіти в Україні. Більшість учасників акредитації вважатимуть зовнішні процедури забезпечення якості чіткими та прозорими. За результатами національних опитувань щонайменше 80% студентів не будуть стикатися з проявами академічної недоброчесності та/або наданням неправомірної вигоди у закладах вищої освіти.

Забезпечимо задоволення різноманітних освітніх потреб населення щодо особистого та професійного розвитку в системі освіти дорослих, зокрема соціально вразливих категорій громадян. Створимо умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.4. «Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Випускники вищої освіти не мають можливості в повній мірі реалізувати себе на українському ринку праці
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Здобувачі вищої освіти
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Проблема є загальнонаціональною. Вона безпосередньо зачіпає інтереси здобувачів вищої освіти, а опосередковано - усе суспільство, що не може розвиватися гармонійно без конкурентоспроможних фахівців - випускників закладів вищої освіти. За даними Держстату в університетах, академіях, інститутах на початок 2018/2019 навчального року навчалося 1,32 млн здобувачів освіти[1]

 

[1] Дані Державної служби статистики - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Станом на вересень 2019 року серед офіційно зареєстрованих безробітних майже 50% складали особи з ви  щої освітою (131 тис. осіб), для порівняння частка безробітних із професій-технічною освітою складає 30% (91 тис. осіб)[1].

Якщо ж звернутись до даних щодо зайнятої робочої сили, то згідно із звітом Світового банку (2019) під час опитування 40% роботодавців повідомили про наявність у працівників суттєвих прогалин у навичках, які заважають досягненню цілей бізнесу[2]. Оцінка студентів теж є промовистою - опитування показують, що близько 40% студентів вважають, що зміст освітніх програм не відповідає потребам ринку праці[3].

Доступний вибірковий аналіз результатів зовнішніх оцінювань протягом 2016-2019 років (ЄВІ, КРОК, ЄФВВ) показує пересічно невисокий рівень знань багатьох випускників закладів вищої освіти.

Загострює проблему ще й те, що через інформаційну асиметрію самі вступники чи вже здобувачі освіти, які зробили хибний вибір або ж не були готові до здобуття вищої освіти, рідко усвідомлюють гостроту і величину своїх збитків та втрат

 

[1] Дані Державної служби зайнятості- Режим доступу:  https://www.dcz.gov.ua/analitics/view

[2] Дослідження сфери освіти в Україні - Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf

[3] Реформа вищої школи: думки студентів і ректорів - Режим доступу: https://dif.org.ua/article/reforma-vishchoi-shkoli-dumki-studentiv-i-rektoriv

1.5. Динаміка проблеми
Нейтральна

За даними Держстату кількість здобувачів вищої освіти дещо впала з 1,38 млн у 2015/2016 навчальному році до 1,32 млн у 2018/2019 н.р. Кількість випускників закладів вищої освіти (без врахування осіб, які продовжують навчання на наступному рівні вищої освіти) у 2017 році склала 360 тис осіб, у 2018 - 357 тис. осіб. При збереженні нинішньої політики цей показник не буде зазнавати великих змін у найближчому майбутньому та залишиться в діапазоні 350-370 тис. осіб щороку протягом 2020-2022 років[1].

Крім того згідно із дослідженнями Світового банку, частка осіб з вищою освітою серед безробітних зросла з 32% у 2004 році до 47% у 2013 році. Доступні відкриті дані Держзайнятості показують, що протягом останніх років цей показник стабілізувався на рівні 50%.

На жаль, в Україні бракує даних, які би в динаміці відображали оцінки роботодавців та самих студентів щодо якості вищої освіти та відповідності освітніх програм вимогами ринку праці, також відсутній моніторинг зайнятості випускників закладів вищої освіти

 

[1] Дані Державної служби статистики - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Система державного фінансування стимулює заклади вищої освіти (далі - ЗВО) працювати передовсім на кількість студентів, а не на якість їхньої освіти

ЗВО намагаються зарахувати якомога більше студентів, заплющуючи очі на рівень їхньої підготовки, часто набираючи тих, хто не має необхідного рівня знань. ЗВО змушені стримувати відрахування студентів, навіть якщо вони не виконують вимог освітньої програми, адже з відрахуванням, знову ж таки, зменшиться їхнє фінансування. Таке полювання за кількістю неодмінно знижує якість, адже випускається чимало осіб, які об’єктивно не виконують вимог для отримання диплому про вищу освіту.

Водночас заклади працюють в умовах гібридної управлінської моделі, в якій переважають інститути колективної безвідповідальності, а менеджмент закладів не звик працювати на засадах result-based management, адже перед ними не ставлять такої задачі. Також заклади позбавлені фінансової автономії, тому не можуть оперативно реагувати на виклики, які перед ними постають. Зокрема через дію єдиної тарифної сітки рівень оплати відносно мало диференційований та не дозволяє винагороджувати викладачів співмірно їхнім досягненням.

Недостатній рівень фінансування вищої освіти та зношеність матеріально-технічної бази, через заниження цін на контрактне навчання та відсутність можливостей для приватних інвестицій, в тому числі через державно-приватне партнерство.

Причина 2 – Впродовж тривалого часу якість вищої освіти не підтримувалась системами внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості, оскільки ці системи були орієнтовані на формальні показники, а не на забезпечення процесів та потреб стейкхолдерів
Причина 3 – Заклади вищої освіти все ще слабко враховують потреби роботодавців
Причина 4 – Випускники закладів вищої освіти мають обмежений доступ до послуг освіти протягом життя за державний кошт. Провайдери таких послуг різних форм власності та типів організації не мають рівного доступу до державного фінансування своїх послуг
1.7. Показники ефективності політики
 • Відсоток випускників закладів вищої освіти, зайнятих на позиціях чи у сферах, що вимагають вищої освіти
 • Величина різниці між оплатою праці осіб з вищою освітою різних рівнів та осіб, які не мають вищої освіти
 • За результатами національних опитувань роботодавців щонайменше 25% респондентів повністю або переважно позитивно оцінюють якість вищої освіти в Україні

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Заклади вищої освіти функціонують ефективно
Показники результативності:
 • 80% керівників закладів вищої освіти мають в контракті ключові показники ефективності та не менше 50% керівників досягають їх
 • коефіцієнт кореляції між часткою державного фінансування та результатами діяльності ЗВО складає 0,9;
 • середня заробітна плата науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів вищої освіти порівняно з середньою заробітною платою в країні складає 200 %.
Завдання до підцілі:
 • ЗВО реалізують усі види автономії, передусім фінансову автономію
 • ЗВО фінансуються за результатами їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності
 • Створено умови для бюджетного фінансування підготовки фахівців у приватних ЗВО
 • Керівники ЗВО реалізують та забезпечують ефективне управління закладами
 • Науково-педагогічні працівники мають конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток
 • Переміщені ЗВО реалізують власні стратегії розвитку, а мешканці тимчасово окупованих територій мають можливість здобути вищу освіту в Україні
2. Функціонує дієва система забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується, зокрема, на широкій прихильності принципам академічної доброчесності
Показники результативності:
 • 65% учасників акредитації, які вважають зовнішні процедури забезпечення якості чіткими та прозорими
 • 55% здобувачів вищої освіти, які задоволені процесами навчання та викладання
 • 80% здобувачів вищої освіти, які не стикались з проявами академічної недоброчесності та/або надання неправомірної вигоди у закладах вищої освіти
Завдання до підцілі:
 • Система конкурсного вступу до ЗВО забезпечує відбір вмотивованих осіб, які спроможні здобувати вищу освіту
 • Атестація здобувачів вищої освіти забезпечує випуск конкурентоспроможних фахівців
 • Система забезпечення якості вищої освіти відповідає принципам стандартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти (ESG)
 • Вища освіта є конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг
3. Українські роботодавці довіряють системі вищої освіти в Україні
Показники результативності:
 • 35% роботодавців за результатами національних опитувань, які повністю або переважно позитивно оцінюють якість вищої освіти в Україні
Завдання до підцілі:
 • Представники бізнесу залучені до управління ЗВО, до систем забезпечення якості та до формування змісту освіти
 • Держава підтримує підготовку фахівців для потреб публічного та приватного секторів
 • Функціонують різноманітні моделі практико-орієнтованого навчання
4. Задоволені різноманітні освітні потреби населення (у тому числі соціально вразливих категорій громадян) щодо особистого та професійного розвитку в системі освіти дорослих
Показники результативності:
 • 25% студентів закладів вищої освіти і закладів фахової передвищої освіти віком від 24 років і старших та 15% учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти віком від 24 років і старших отримали другу вищу, професійну (професійно-технічну та фахову передвищу), післядипломну освіту, а також підвищення кваліфікації, в тому числі через визнання результатів навчання здобутих в неформальній та інформальній освіті
Завдання до підцілі:
 • Створена гнучка та ефективна система освіти дорослих (система навчання впродовж життя), яка відповідає потребам і запитам громадян, економіки та суспільства
 • Громадяни мають рівні можливості щодо доступу до послуг в системі освіти дорослих

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: ЗВО реалізують усі види автономії, передусім фінансову автономію
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення до Верховної Ради України законопроєкту, який надає закладам вищої освіти повноваження самостійно розпоряджатися коштами, визначати внутрішню систему та рівень оплати праці, вільно залучати пожертви та інвестиції, при цьому залишаючись неприбутковою організацією з усіма нинішніми податковими пільгами 01.01.2020 31.05.2020 МОН
Запуск короткої навчальної програми для управлінців, фінансистів та бухгалтерів закладів вищої освіти про нові можливості, які надає фінансова автономія, про те, як в нових умовах ефективно управляти персоналом, залучати кошти та розпоряджатись ними, взаємодіяти із роботодавцями, місцевою владою та іншими університетами, розробляти стратегії розвитку закладів вищої освіти, визначати ключові показники ефективності, брати участь у міжнародних проектах 01.09.2020 31.08.2021 МОН
Приведення правил та інструкцій державного фінансового контролю у відповідність до нового законодавства, яке гарантує фінансову автономію закладів вищої освіти 01.07.2020 31.10.2020 Держфінмоніторинг; Держаудитслужба; Рахункова палата
Завдання: ЗВО фінансуються за результатами їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
На виконання норм Бюджетного кодексу затвердження порядку, яким встановлено формульний розподіл державного фінансування закладів вищої освіти за результатами їхньої діяльності 01.09.2019 31.12.2019 МОН
Розроблення та внесення до Верховної Ради України змін до Закону "Про вищу освіту" та інших законів, якими закріплено принцип формульного фінансування закладів вищої освіти за результатами їх діяльності 01.01.2020 31.05.2020 МОН
Запуск електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти 01.01.2020 31.10.2020 МОН; Мінсоцполітики; Мінекономіки
Запуск електронних кабінетів здобувачів вищої освіти для проведення опитувань студентів 01.01.2020 31.10.2020 МОН
Оновлення матеріально-технічної бази, зокрема фонду навчальних та дослідницьких лабораторій закладів вищої освіти 01.03.2020 31.12.2022 МОН
Періодично проводити Q&А зустрічі з викладачами та студентами, щоб роз’яснювати спільноті перебіг реформи фінансування вищої освіти та супутні питання, отримувати зворотній зв'язок від спільноти та збільшувати кількість прихильників реформи 01.10.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Створено умови для бюджетного фінансування підготовки фахівців у приватних ЗВО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Усунення законодавчих обмежень щодо бюджетного фінансування приватних закладів вищої освіти 01.09.2019 31.12.2019 МОН
Включення приватних закладів вищої освіти до механізмів розподілу бюджетного фінансування 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Завдання: Керівники ЗВО реалізують та забезпечують ефективне управління закладами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення до Верховної Ради України законопроєкт щодо оновлення системи управління закладами вищої освіти, включаючи механізми призначення та звільнення керівників ЗВО, збільшення ролі наглядових рад, зменшення ролі конференції трудового колективу 01.10.2019 31.05.2020 МОН
Запровадження контрактів з ректорами, що містять цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинен забезпечити керівник закладу вищої освіти, та механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників 01.10.2019 31.01.2020 МОН
Підписання контрактів з 30-ма ректорами, що містять цільові показники діяльності закладу вищої освіти, досягнення яких повинен забезпечити керівник закладу вищої освіти, та механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників 01.02.2020 31.12.2020 МОН
Завдання: Науково-педагогічні працівники мають конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження та підтримка механізму державного фінансування професійного розвитку науково-педагогічних працівників (НПП) за принципом «гроші за викладачем» 01.01.2020 31.12.2024 МОН; Мінфін
Запуск та підтримка програми професійного розвитку для НПП, що має на меті збільшення спільноти агентів змін 01.04.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення та введення в дію професійних стандартів для посад НПП закладів вищої освіти 01.01.2020 31.12.2021 МОН
Періодично проводити зустрічі, Q&А сесії, онлайн-семінари щодо роз’яснень та інформування громадськості щодо питань оплати праці та професійного розвитку НПП 01.05.2020 31.12.2024 МОН
Запровадження механізму індикативної собівартості (на виконання Закону України «Про Державний бюджет 2020 року») 01.09.2019 31.12.2019 МОН
Завдання: Переміщені ЗВО реалізують власні стратегії розвитку, а мешканці тимчасово окупованих територій мають можливість здобути вищу освіту в Україні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення систематичного (кожні 2 роки) моніторингу переміщених закладів вищої освіти 01.10.2019 31.12.2024 МОН; Мінветеранів
Забезпечення на законодавчому рівні механізму державного фінансування переміщених закладів вищої освіти, який стимулює переміщені заклади вищої освіти досягати цілей, закріплених у стратегічних планах 01.01.2022 31.12.2023 МОН; Мінветеранів
Розширення доступу вступників, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських закладів вищої освіти 01.10.2019 31.12.2019 МОН
Запровадження спеціальних підготовчих курсів на базі українських закладів вищої освіти для підготовки осіб з непідконтрольних територій до вступу у заклади вищої освіти України 01.09.2020 31.12.2024 МОН
Проведення інформаційної кампанії, скерованої на активне залучення вступників, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських ЗВО 01.04.2020 31.12.2024 МОН; Мінветеранів; МКМС
Завдання: Система конкурсного вступу до ЗВО забезпечує відбір вмотивованих осіб, які спроможні здобувати вищу освіту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розширення застосування організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення доброчесності доступу та рівних умов для абітурієнтів при вступі для здобуття вищої освіти 01.10.2019 31.12.2022 МОН
Постійне оновлення та вдосконалення тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання 01.04.2020 31.12.2024 МОН; Мінфін
Запровадження тесту загальних навчальних компетентностей із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі для здобуття вищої освіти 01.10.2021 31.12.2023 МОН; Мінфін
Завдання: Атестація здобувачів вищої освіти забезпечує випуск конкурентоспроможних фахівців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Реалізація пілотування єдиного державного кваліфікаційного іспиту та/або його окремих елементів із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання 01.02.2020 30.11.2022 МОН
Постійне оновлення та вдосконалення завдань для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та/або його окремих елементів із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання 01.01.2021 31.12.2024 МОН; Мінфін
Запровадження повноцінного використання організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання під час атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання 01.11.2022 31.12.2023 МОН
Завдання: Система забезпечення якості вищої освіти відповідає принципам стандартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти (ESG)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Завершення розроблення стандартів вищої освіти усіх рівнів на компетентнісній основі 01.09.2019 31.12.2021 МОН
Запровадження акредитації освітніх програм та інституційної акредитації відповідно до ESG 01.01.2020 31.12.2023 НАЗЯВО
Створення передумов для внесення НАЗЯВО до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR) 01.01.2021 31.12.2023 НАЗЯВО
Реалізація комплексу тренінгів для працівників закладів вищої освіти, відповідальних за створення внутрішніх систем забезпечення якості 01.01.2021 31.12.2022 НАЗЯВО; МОН
Дерегуляція ліцензійних умов у сфері вищої освіти 01.12.2019 29.02.2020 МОН
Запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти 01.03.2020 31.07.2020 МОН
Завдання: Вища освіта є конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запуск та здійснення активної комунікації можливостей вступу до українських закладів вищої освіти для іноземних громадян 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Створення прозорої системи вступу до українських закладів вищої освіти для іноземних громадян 01.01.2020 31.01.2021 МОН; СБУ; МЗС
Вивчення пропозиції та попиту на здобуття вищої освіти в країнах-конкурентах України на ринку освітніх послуг для іноземних студентів 01.01.2020 31.01.2021 МОН; МЗС
Приведення Національної рамки кваліфікацій у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій 01.01.2020 31.12.2020 НАК; МОН
Забезпечення співголовування України в Європейському просторі вищої освіти 01.01.2020 31.12.2020 МОН
Завдання: Представники бізнесу залучені до управління ЗВО, до систем забезпечення якості та до формування змісту освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Нормативне врегулювання залучення представників бізнесу до різних етапів формування змісту освіти та контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти 01.09.2020 31.12.2023 МОН
Поповнення складу науково-методичних комісій, що розробляють стандарти вищої освіти, представниками бізнесу 01.05.2020 31.01.2021 МОН
Проведення аудиту стандартів вищої освіти на відповідність вимогам ринку праці або ж на наявність можливості забезпечити ці вимоги в освітній програмі 01.09.2020 31.05.2021 МОН
Проведення комунікаційних заходів для роботодавців з метою популяризації залучення їх до освітнього процесу в закладах вищої освіти 01.04.2020 01.12.2024 МОН
Завдання: Держава підтримує підготовку фахівців для потреб публічного та приватного секторів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення до Верховної Ради України змін до законодавства заради розмежування державного/регіонального замовлення та права на безоплатне здобуття вищої освіти 01.01.2020 31.05.2020 МОН; Мінекономіки
Розроблення системи прогнозування кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою зі спеціальностей, де таке прогнозування можливе 01.04.2020 31.12.2020 Мінекономіки; МОН
Приведення порядку формування державного/регіонального замовлення у відповідність до нової системи прогнозування кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою 01.01.2021 30.04.2021 Мінекономіки; МОН
Надання бюджетного фінансування для навчання здобувачів вищої освіти за педагогічними і класичними спеціальностями із урахуванням прогнозу кадрових потреб у педагогічних працівниках 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Завдання: Функціонують різноманітні моделі практико-орієнтованого навчання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Унормування здобуття вищої освіти за дуальною формою 01.10.2019 31.05.2021 МОН
Створення умов для залучення фахівців-практиків до визначення змісту освіти та реалізації освітнього процесу у закладах вищої освіти 01.01.2020 31.12.2022 МОН
Поширення інформації про кращі кейси взаємодії закладів вищої освіти, підприємств, установ та організацій у сфері практико-орієнтованого навчання 01.01.2022 31.12.2024 МОН
Завдання: Створена гнучка та ефективна система освіти дорослих (система навчання впродовж життя), яка відповідає потребам і запитам громадян, економіки та суспільства
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та внесення до Верховної Ради України Закону "Про освіту дорослих", норми якого забезпечують безперешкодне навчання протягом життя задля збільшення зайнятості населення України та підвищення продуктивності робочої сили 01.03.2020 30.11.2020 МОН; Мінекономіки; Мінцифри
Заохочення закладів вищої освіти надавати освітні послуги дорослим 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Запровадження механізмів оцінки якості в системі освіти дорослих 01.11.2020 31.12.2023 МОН
Запровадження механізмів визнання в системі формальної освіти результатів неформальної та інформальної освіти 01.11.2020 31.05.2022 МОН
Підвищення попиту на навчання впродовж життя серед дорослого населення України 01.11.2020 31.12.2024 МОН; Мінекономіки
Завдання: Громадяни мають рівні можливості щодо доступу до послуг в системі освіти дорослих
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Визначення соціально вразливих категорій дорослих та їхніх потреб в навчанні впродовж життя 01.04.2020 30.11.2020 Мінекономіки; МОН
Створення умов для здобуття освіти соціально вразливими категоріями населення 01.01.2021 30.06.2021 МОН; Мінекономіки
Розроблення спеціальних програм в системі освіти дорослих для соціально вразливих категорій населення 01.09.2021 28.02.2022 МОН

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Запроваджено фінансування закладів вищої освіти за результатами їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 “Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності”). Починаючи з 2020 року, заклади вищої освіти отримують державне фінансування не в залежності від штатного розпису, а в залежності від результатів своєї діяльності. Протягом наступних трьох-чотирьох років вага кількості студентів у фінансуванні закладу вищої освіти зменшиться з майже 100 %, як було дотепер, до 50 % і менше. Щороку “полювання” за кількістю студентів буде відходити в минуле на користь роботи над якістю вищої освіти. Заклади вищої освіти будуть намагатись підвищити якість надання освітніх послуг, адже від цього буде залежати обсяг їх державного фінансування. Як наслідок це збільшуватиме кількість випускників, що є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

24 січня 2020 р. МОН вперше опубліковано детальний розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти за формулою, затвердженою Урядом у грудні 2019 року. Кожен університет отримав фінансування залежно від результатів своєї роботи та стимул розвиватися динамічніше (наказ МОН від 23  січня 2020 р. № 76).

Довідково: всього на університети у 2020 році МОН витратить 16,26  млрд. гривень. Фінансування за формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94  заклади отримають 100–120 % від бюджету 2019 року, а 54  заклади – 95–99 % від бюджету 2019  року.

Зокрема, завдяки розрахунку фінансування за формулою у 2020 році 17  університетів отримали збільшення фінансування на понад 15  млн. гривень. З-поміж них – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет тощо. Розрахунок обсягу фінансування у 2020  році робився МОН за конкретними показниками, серед яких: масштаб університету; контингент; регіональний коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів. З 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему. Для поступовості переходу у 2020  році були запроваджені обмеження для мінімальної та максимальної зміни бюджету кожного закладу вищої освіти – 95 % та 120 % від 2019 року відповідно.

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” (№ 392-IX від 18 грудня 2019 р.), який передбачає зміни відразу за кількома напрямами: дерегуляція ліцензування, відхід від дипломів державного зразка та обов’язкова акредитація освітніх програм, запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти, ширші можливості для міждисциплінарних програм, ключові показники ефективності для контрактів з ректорами, розширення простору для застосування технологій ЗНО, можливість (не обов’язок) використання мотиваційного листа при вступі, розширення доступу для вступників з окупованих територій та інші важливі зміни.

Розпочато пілотний проект із дуальної освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Протягом 4 років у 44 закладах фахової передвищої та вищої освіти буде втілюватись експеримент із впровадження дуальної освіти, тобто студенти отримуватимуть теоретичну підготовку в закладі освіти і водночас проходитимуть навчання на підприємствах, або в установах чи організаціях обсягом до 70 % часу програми.

Вперше за тривалий період було виділено 27,75 млн. грн. на оновлення 79  кабінетів та лабораторій у 35 закладах вищої освіти для фахівців природничих та педагогічних спеціальностей.

Довідково: оновлено 27 кабінетів фізики (виділено 11,7 млн. грн.), 23  кабінети хімії (виділено 6,9 млн. грн.) та 29 кабінетів біології (виділено 8,4 млн. грн.) у таких закладах вищої освіти як Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського (оновлення кабінетів/лабораторій фізики, хімії, біології – 1,05 млн. грн.), Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (оновлення кабінетів/лабораторій фізики, хімії, біології – 1,05 млн. грн.), Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка (оновлення кабінетів/лабораторій фізики, хімії, біології – 1,05 млн. грн.), Уманський державний педагогічний університет ім.  Павла Тичини (оновлення кабінетів/лабораторій фізики, хімії, біології – 1,05  млн. грн.), Бердянський державний педагогічний університет (осучаснення фізичної лабораторії, 0,45 млн. грн.) та інші.

Внаслідок оновлення лабораторій та аудиторій здобувачі вищої освіти педагогічних спеціальностей мають доступ до сучасних навчальних кабінетів.

Також заклади вищої освіти отримали 421,9 млн. грн. на капітальні видатки. Зокрема завершено будівництво нового навчального корпусу та реконструйовано гуртожиток Національного університету “Острозька академія” (10 млн. грн.), реконструйовано аварійну будівлю для створення учбового корпусу, завершено будівництво науково-виробничого корпусу Сумського державного університету (15  млн. грн.), а також відбулись капітальні ремонти, проектні роботи в Університеті митної справи та фінансів (15 млн. грн.), Білоцерківському національному аграрному університеті (13 млн. грн.), Київському національному університеті будівництва і архітектури (7,4 млн. грн.), Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка” (9,8 млн. грн.), Львівському національному університеті ім. Івана Франка (18,7 млн. грн.) та інших закладах. Завдяки цьому здобувачі мають можливість навчатися та проживати в оновлених комфортних будівлях, а студенти  природничих та педагогічних спеціальностей мають доступ до сучасних навчальних кабінетів та лабораторій.

Створено можливості для приватних закладів вищої освіти отримувати бюджетне фінансування та бути виконавцями державного замовлення на підготовку фахівців: внесено відповідні зміни до Бюджетного кодексу (підпункт “в” пункту 7  частини першої статті 87) та Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”.

Завершується робота над впровадженням індикативної собівартості здобуття вищої освіти, яка дозволить привести плату за навчання на окремих спеціальностях у відповідність до фактичних витрат. Запровадження індикативної собівартості означатиме, що мінімальна ціна контрактного навчання становитиме для тих закладів, які навчатимуть хоча б одного “бюджетника”:

2020 рік – 60 % від державного фінансування на 1 студента,

2021 рік – 70 % від державного фінансування на 1 студента,

2022 рік – 80 % від державного фінансування на 1 студента.

Водночас вартість навчання буде корелюватись із офіційними доходами людей у регіоні. Буде продовжувати діяти так звана податкова знижка та можливість отримати державний пільговий кредит на здобуття вищої освіти. Зміни будуть стосуватись новонабраних студентів, починаючи від вересня 2020 року. Студенти-контрактники, які навчаються зараз, будуть продовжувати навчання на умовах своїх чинних договорів. Підвищення ціни на контрактне навчання на окремих спеціальностях сприятиме відновленню умов для справедливої конкуренції між закладами вищої освіти (зупинить демпінг), відповідальному ставленню здобувачів до свого навчання, а також дасть можливість закладам підвищувати заробітну плату викладачам.

Подальші заплановані дії

 • Імплементація формули фінансування закладів вищої освіти за результатами їх діяльності, запровадження індикативної собівартості.
 • Реалізація фінансової автономії закладами вищої освіти.
 • Дерегуляція ліцензійних умов та запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти.
 • Зміна підходів до управління університетами (ключові показники ефективності для керівників, наглядові ради в системі управління закладами вищої освіти, управлінська автономія закладів вищої освіти, антикризовий менеджмент, кадровий резерв).
 • Розвиток освіти дорослих.