#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство освіти і науки України
#
Новосад Ганна
Міністр
Відповідальний
 • Мандзій Любомира Степанівна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

1.2. Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

Сьогодні українська шкільна освіта не надає учням ті знання, вміння та компетентності, що є необхідними для подальшого успішного професійного та особистого розвитку. Крім того, існує велика диспропорція в якості освіти між міськими та сільськими школами, що призводить до нерівності можливостей учнів.

Ми продовжимо втілювати програму “Нова українська школа” на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства, компетентнісно орієнтованого навчання, що базується на цінностях. Щоб її випускники були самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі.

В кожній школі будемо створювати безпечне, комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище. Це стимулюватиме учнів до навчання.

Будуть розроблені нові сучасні державні стандарти та освітні програми базової та старшої школи, відповідні методики оцінювання, підготовлені на основі нового змісту підручники та навчальні матеріали, у тому числі електронні. Система професійної орієнтації у школі допоможе кожному учню та учениці зробити правильний вибір подальшої освітньої чи професійної траєкторії.

Українські школи та педагоги матимуть реальну автономію та справедливе фінансування. Це стимулюватиме їх до підвищення власної кваліфікації. Для цього ми будемо надавати їм підтримку. Також ми стимулюватимемо найкращих вчителів – агентів змін, зокрема розширенням сертифікації. Створимо умови для підвищення соціального статусу педагога.

Задля рівного доступу до якісної шкільної освіти створимо умови для такої мережі шкіл, що буде спроможна надавати якісну шкільну освіту усім дітям незалежно від місця їхнього проживання. Кожна об’єднана територіальна громада матиме опорну школу із забезпеченим підвезенням учнів до неї. Опорні школи отримають додаткову підтримку на розвиток освітнього простору, кабінетів природнично-математичних та інших предметів.

Все це в сукупності підготує випускників шкіл до успішного дорослого життя та позитивно вплине на їхні подальші освітні, професійні та кар’єрні перспективи.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.2. «Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Учні в закладах загальної середньої освіти не набувають компетентності, які б забезпечили їм успішний особистісний та професійний розвиток
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Здобувачі загальної середньої освіти, а також широкі кола батьківської та освітянської спільнот
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. У закладах загальної середньої освіти навчається понад 4 млн учнів. Разом із цим, щороку підвищується кількість здобувачів повної загальної середньої освіти. У 2018/2019 н.р. середню освіту здобували 4 016 488 учнів, що на 201 261 учнів більше, ніж попередньому навчальному році, з них 73 тис. здобувачів освіти (1,8% від загальної кількості) мають особливі освітні потреби та здобувають освіту в умовах інклюзії або спеціальної освіти

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Для суспільства вирішення проблеми низької якості освіти є пріоритетним, оскільки належний розвиток людського капіталу забезпечує економічний розвиток держави

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Негативна в частині якості освіти, позитивна в частині охоплення освітою дітей з ООП. Так, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики відповідно поріг не подолали в 2016 році - 9,13 % (23 173) та 14,83 % (18 248); в 2017 році - 7,55 % (17 385) та 16,47 % (17 512); в 2018 році - 14,51 % (46 919) та 18,59 % (19 795), в 2019 році - 15,8 % (53 613) та 18,2% (28 215) від зареєстрованих осіб.

Разом з тим, протягом останніх п`яти років в 6,4 рази зросла кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; з 2016/2017 н. р. у 4,6 рази збільшилася кількість інклюзивних класів та в 3,6 рази - шкіл, в яких облаштовані такі класи

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та культура оцінювання, а також освітній простір є застарілими

Зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та культура оцінювання, а також освітній простір є застарілими та не дають можливості здобувати ключові компетентності для ціложиттєвої освіти[1], а також наскрізні вміння для успішного життя (критичне та творче мислення, вміння розв’язувати складні проблеми, співпраця з іншими, емоційний інтелект та інші) учням та ученицям, в т.ч. з особливими освітніми потребами.

[1] Official Journal of the European Union C 189/1-13  - Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Причина 2 – Педагогічна професія не є престижною та не дає гідних умов праці

До закладів вищої освіти, що надають педагогічну освіту, не вступають кращі випускники шкіл. Підготовка за педагогічними спеціальностями в закладах вищої освіти є слабкою та не відповідає сучасним освітнім технологіям та трендам. Частка педагогічних працівників, які вже працюють у школах, з різних причин переважно не володіє інноваційними підходами та технологіями до навчання.

Причина 3 – Мережа шкіл є вкрай неефективною та характеризується великою кількістю малокомплектних шкіл

Мережа шкіл є вкрай неефективною та характеризується великою кількістю малокомплектних шкіл (з кількістю до 50 учнів), які надають освіту за суттєво більші видатки коштів, порівняно зі школами з розрахунковою наповнюваністю, у яких навчається більша кількість учнів[1] . При цьому у великих містах школи переповнені.

[1] https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-educatio

Причина 4 – Освітнє середовище закладів загальної середньої освіти не завжди є інклюзивним, безпечним і комфортним

Освітнє середовище закладів загальної середньої освіти не завжди є інклюзивним, безпечним і комфортним, що не мотивує та не зацікавлює учнів до навчання, таким чином створюючи несприятливі умови для досягнення результатів навчання. Позашкільна освіта недоступна для усіх школярів у сільській місцевості, не завжди відповідає інтересам сучасних учнів та не дає можливості для їх розвитку.

Причина 5 – Школа не створює умов до вчасної професійної орієнтації, усвідомлення учнями та ученицями власного вибору подальшої освітньої траєкторії чи професійної діяльності

Як результат - випускники закладів загальної середньої освіти здобувають спеціальність, за якою в подальшому не працюють

1.7. Показники ефективності політики
 • Місце України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA. Покращення результатів з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності
 • Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевості за рахунок підвищення якості навчання у сільській місцевості
 • Рівень вмотивованості учнів у навчанні

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Оновлений зміст освіти і методики навчання відповідають потребам формування ключових компетентностей для життя
Показники результативності:
 • Затверджені Державні стандарти базової та профільної середньої освіти та типові освітні програми, розроблені на компетентнісному підході
Завдання до підцілі:
 • Розроблення змісту базової середньої освіти, що відповідає сучасним вимогам
 • Моніторинг результатів впровадження компетентнісного підходу в навчанні та підтримки в освітньому процесі
 • Розроблення змісту профільної середньої освіти та методик навчання відповідно до сучасних вимог
2. Кваліфіковані педагогічні працівники є вмотивованими до педагогічної діяльності та професійного розвитку, володіють сучасними методиками навчання. Соціальний статус педагога є привабливим
Показники результативності:
 • Підвищення заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (у відсотках)
 • Частка вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації, зокрема щодо організації освітнього процесу для здобувачів з особливими освітніми потребами (у відсотках)
Завдання до підцілі:
 • Підвищення кваліфікації та професійне зростання педагогічних працівників
 • Підвищення мотивації педагогічних працівників до педагогічної діяльності
3. Мережа шкіл спроможна надавати якісну освіту усім дітям, незалежно від місця їхнього проживання
Показники результативності:
 • Зменшення кількості денних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, у яких є класи з наповнюваністю більше 30 учнів
 • Зменшення кількості учнів у великих містах, котрі навчаються у другу зміну
 • Зменшення частки малокомплектних закладів загальної середньої освіти (з кількістю до 50 учнів)
Завдання до підцілі:
 • Формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та доступну початкову і базову середню освіту
 • Розбудова мережі ліцеїв, що забезпечують здобуття профільної загальної середньої освіти академічного та професійного спрямування
 • Забезпечення доступності мережі закладів освіти для здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти
4. Здобувачі освіти навчаються в безпечному, сучасному, комфортному, інклюзивному та мотивуючому освітньому середовищі
Показники результативності:
 • Частка учнів та педагогічних працівників, забезпечених електронними освітніми ресурсами, зокрема електронними підручниками (у відсотках)
 • Частка учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти (у відсотках)
 • Кількість оснащених кабінетів природничо-математичних предметів в закладах освіти
 • Кількість шкіл, в яких є ресурсна кімната
Завдання до підцілі:
 • Діджиталізація освітнього середовища шкіл: підключення до швидкісного Інтернету; забезпечення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, електронними освітніми ресурсами
 • Створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища
 • Створення сучасного та розвивального освітнього середовища
5. Випускниці та випускники здійснюють свідомий, зважений вибір професії, розуміючи перспективи, які дає завершення того чи іншого рівня освіти
Показники результативності:
 • Співвідношення вступників до закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти до вступників до закладів вищої освіти
 • Співвідношення кількості вступників до закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти до кількості випускників базової загальної середньої освіти
Завдання до підцілі:
 • Визначення та аналіз професійних спрямувань та уподобань учнів
 • Створення ефективної системи профорієнтації
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо здійснення профорієнтації в закладах загальної середньої освіти

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розроблення змісту базової середньої освіти, що відповідає сучасним вимогам
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Затвердження Державного стандарту базової середньої освіти на основі компетентністного підходу 01.11.2019 30.04.2020 МОН
Розроблення та затвердження типової освітньої програми для базової середньої освіти 01.09.2020 31.03.2021 МОН
Забезпечення учнів та педагогічних працівників закладів ЗСО підручниками та посібниками: 3, 7 класи (2020), 4, 8 класи (2021), 5, 9 класи (2022), 1, 6, 10 класи (2023) 2, 7, 11 (2024) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання компетентностей, набутих на рівні базової середньої освіти 01.06.2020 30.11.2020 МОН
Затвердження порядку проведення експертизи освітніх програм щодо відповідності державним стандартам загальної середньої освіти 01.01.2020 30.09.2020 МОН; ДСЯО
Розроблення та схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 01.12.2019 30.06.2020 МОН
Затвердження порядку підтвердження відповідності навчальних видань державним освітнім стандартам, психолого-педагогічним вимогам 01.01.2020 30.06.2020 МОН
Завдання: Моніторинг результатів впровадження компетентнісного підходу в навчанні та підтримки в освітньому процесі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти 01.11.2019 29.02.2020 МОН
Проведення моніторингових досліджень впровадження Нової української школи, в тому числі в пілотних закладах загальної середньої освіти (щорічно) 01.01.2020 31.12.2022 МОН
Супровід участі України в міжнародному порівняльному дослідженні PISA 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Проведення моніторингового дослідження щодо задоволеності батьків якістю та доступністю освіти, в тому числі для дітей з ООП 01.01.2022 31.12.2024 МОН
Завдання: Розроблення змісту профільної середньої освіти та методик навчання відповідно до сучасних вимог
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти на основі компетентністного підходу 01.01.2021 31.12.2021 МОН
Розроблення та затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 01.02.2022 31.10.2022 МОН
Забезпечення учасників пілотного проєкту старшої профільної школи навчальними матеріалами 01.09.2023 30.09.2024 МОН
Затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання компетентностей, набутих на рівні профільної середньої освіти 01.01.2023 30.06.2023 МОН
Завдання: Підвищення кваліфікації та професійне зростання педагогічних працівників
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення умов для створення конкурентного (демонополізованого) середовища на ринку послуг з підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (вибору суб'єкта, виду та форм підвищення кваліфікації) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення та внесення на розгляд Уряду порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на підвищення кваліфікації, передбачивши можливість закладів освіти самостійно оплачувати відповідні послуги або відшкодовувати їх вартість педагогічним працівникам 01.01.2020 31.03.2020 МОН
Розроблення та затвердження Положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників 01.01.2020 31.07.2020 МОН
Створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації системи районних науково-методичних центрів (кабінетів) 01.07.2020 31.12.2024 органи місцевого самоврядування; МОН
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з формування в учнів компетентностей, надання підтримки в освітньому процесі учням з ООП 01.03.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення супервізії (супроводу та підтримки) педагогічних працівників 01.12.2019 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Розроблення та затвердження професійних стандартів педагогічних працівників 01.01.2020 31.07.2020 МОН; Мінсоцполітики
Проведення моніторингового дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Нової української школи  01.01.2020 31.12.2024 МОН; ІОА
Завдання: Підвищення мотивації педагогічних працівників до педагогічної діяльності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення поступового підвищення заробітної плати педагогічним працівникам 01.01.2020 31.12.2022 МОН; Мінфін
Удосконалення механізму сертифікації вчителів 01.06.2020 30.11.2021 МОН; ДСЯО; УЦОЯО
Забезпечення виплати допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж роботи менше 10 років  01.01.2020 31.12.2020 МОН
Запровадження педагогічної інтернатури 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Формування ефективної мережі, що забезпечує якісну та доступну початкову і базову середню освіту
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аналізу мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема спеціальних 01.01.2020 31.12.2021 МОН
Стимулювання створення ефективної мережі опорних закладів загальної середньої освіти 01.09.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення підтримки оптимізації закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю класів (малокомплектних закладів) 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Внесення змін до Порядку проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти 01.01.2020 31.12.2020 МОН; ДСЯО
Оптимізація мережі спеціальних закладів загальної середньої освіти 01.01.2020 30.11.2023 МОН
Завдання: Розбудова мережі ліцеїв, що забезпечують здобуття профільної загальної середньої освіти академічного та професійного спрямування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та затвердження дорожньої карти впровадження профільної середньої освіти 01.12.2019 30.06.2020 МОН
Пілотування механізму організації діяльності ліцеїв (щорічно) 01.09.2021 31.05.2024 МОН
Надання підтримки з формування мережі ліцеїв 01.01.2020 30.06.2022 МОН
Комунікаційна кампанія щодо переходу до трирічної профільної середньої освіти 01.01.2021 31.12.2024 МОН
Завдання: Забезпечення доступності мережі закладів освіти для здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вдосконалення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів щодо надання послуг дітям з ООП, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Забезпечення закладів освіти засобами для навчання дітей з ООП відповідно до потреби 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Розроблення моделі взаємодії між закладами освіти, що забезпечують здобуття учнями з ООП повної загальної середньої освіти 01.03.2020 31.08.2022 МОН
Забезпечення доступності мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття дітьми з ООП повної загальної середньої освіти 01.07.2020 31.12.2021 МОН; органи місцевого самоврядування
Завдання: Діджиталізація освітнього середовища шкіл: підключення до швидкісного Інтернету; забезпечення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, електронними освітніми ресурсами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підключення закладів загальної середньої освіти до швидкісного Інтернету 01.09.2019 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення здобувачів освіти та педагогічних працівників електронними освітніми ресурсами 01.12.2019 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення закладів загальної середньої освіти комп'ютерним та мультимедійним обладнанням 01.08.2020 31.12.2024 МОН; Мінцифри
Забезпечення закладів освіти відповідними електронними додатками для навчання сліпих дітей 01.01.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього середовища
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення умов для навчання учнів з ООП в закладах загальної середньої освіти 01.01.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Створення комфортного освітнього середовища, зокрема облаштування усіх закладів загальної середньої освіти теплими вбиральнями 01.09.2019 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Надання психолого-педагогічної підтримки учасникам освітнього процесу 01.09.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Завдання: Створення сучасного та розвивального освітнього середовища
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями, засобами навчання, сучасним обладнанням, у тому числі для математично-природничими кабінетами, STEM-лабораторіями 01.08.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Створення нового освітнього простору в загальної середньої освіти відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності 01.08.2020 31.12.2024 МОН; органи місцевого самоврядування
Організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів 01.02.2020 31.12.2024 МОН; МКМС
Завдання: Визначення та аналіз професійних спрямувань та уподобань учнів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення базового та періодичних моніторингових досліджень щодо професійної орієнтації учнів в закладах загальної середньої освіти 01.04.2020 31.12.2024 МОН
Завдання: Створення ефективної системи профорієнтації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Залучення громадських організацій, бізнес-асоціацій та інших партнерів до розроблення політики профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти 01.11.2019 31.12.2020 МОН
Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти 01.02.2020 31.12.2024 МОН
Проведення регіональних ярмарок професій із залученням бізнес-асоціацій, асоціацій підприємців та роботодавців (пілот Київська обл.) 01.12.2019 31.12.2020 облдежадміністрації; МОН
Розроблення та запровадження онлайн-курсу для учнів щодо вибору майбутніх професій 01.04.2020 31.12.2021 МОН; Спільний представницький орган роботодавців на національному рівні; облдержадміністрації
Розроблення інструменту тестування для школярів на основі міжнародних методик 01.03.2020 31.12.2020 МОН
Створення центрів кар’єри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 01.01.2020 31.03.2021 МОН
Завдання: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо здійснення профорієнтації в закладах загальної середньої освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення методичних рекомендацій та матеріалів для педагогічних працівників (соціальних педагогів), які будуть здійснювати профорієнтацію в закладах ЗСО у якості кар’єрних консультантів 01.03.2020 31.12.2020 МОН
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (соціальних педагогів) з питань надання консультативної допомоги учнями закладів загальної середньої освіти стосовно особистісного та професійного розвитку 01.01.2021 31.12.2024 МОН

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Верховною Радою України 16 січня 2020 р. прийнято Закон України “Про повну загальну середню освіту”, яким запроваджується низка новацій для всіх учасників освітнього процесу, зокрема, започаткування педагогічної інтернатури та визначення умов для запровадження старшої профільної школи, забезпечення фінансової автономії шкіл, розширення можливостей для професійного зростання та збільшення зарплат вчителів, відкриття можливостей для учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси), а також свою освітню траєкторію, отримувати у разі потреби індивідуальні та/або групові консультації на базі школи за рахунок держави та гарантування зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів. Закон встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та форми здобуття ними освіти, а також визначає адаптаційні цикли навчання, що враховуватимуть особливості найбільш вразливих для учнів років навчання (1–2 класи, 5–6 класи та 10 клас). Також Законом підтримано учнівське самоврядування шляхом розширення прав: права учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради, право керівника учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти тощо. Новоприйнятий Закон відкриває можливість стати вчителем людині не лише з педагогічною вищою освітою та створює більше можливостей для чесних і прозорих виборів директора школи, зокрема йдеться про обов’язкову відеофіксацію або відеотрансляцію та обов’язковість представлення стратегічного плану розвитку школи.

Здійснено пілотний проект сертифікації педагогічних працівників – з 857  зареєстрованих успішно пройшли сертифікацію 705 вчителів початкової школи, які з 1 січня 2020 р. отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20 % до посадового окладу протягом строку дії сертифіката (тобто 3 роки) та будуть впроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання й нові освітні технології. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

Довідково: сертифікацію було здійснено в три етапи: 1 – експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи; 2 – самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності (е-портфоліо); 3 – оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування.

За результатами пілоту оновлено процедуру проведення сертифікації вчителів (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094). Передбачено, зокрема, інший порядок етапів сертифікації: першим етапом тепер буде незалежне тестування, після якого буде здійснюватися самооцінювання педагогічної майстерності та робота експертів з вивчення практичного досвіду, що дозволить здійснювати відбір учасників за результатами кожного етапу. Визначено граничну кількість педагогічних працівників, які можуть у 2020 році пройти сертифікацію (наказ МОН від 26 грудня 2019 р. № 1634 “Про деякі питання проведення сертифікації в 2020 році”). На сертифікацію у 2020 році зареєстровано 1711 вчителів початкових класів.

Розпочато роботу Служби освітнього омбудсмена (4 листопада 2019 року), що забезпечило створення належних умов для реалізації права особи на освіту: захист прав в освіті; соціально-психологічна підтримка у закладах освіти; протидія булінгу та насильству; консультативна допомога педагогам в конфліктний та постконфліктний період.

У 101 закладі загальної середньої освіти у 2020 році відбудеться інституційний аудит, який на відміну від старої процедури атестації закладів, що мала наглядово-контрольні функції, є інструментом підтримки закладів загальної середньої освіти. Оцінювання управлінського та освітнього процесів буде здійснюватися відповідно до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти. Державна служба якості освіти спільно з Університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України з 20 по 24 січня 2020 року провела перший етап підготовки 100 регіональних тренерів-експертів з питань проведення інституційного аудиту, створення і розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти. До кінця лютого планується підготувати 200 регіональних тренерів-експертів з питань проведення інституційного аудиту.

Запроваджено систему супервізії – затверджено програму підготовки супервізорів та програму проведення супервізії, що забезпечить професійну підтримку, індивідуальний супровід та наставництво для педагогічних працівників та допоможе реалізовувати цілі реформи, долати труднощі та рости професійно (наказ МОН від 18 жовтня 2019 р. № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”). Спеціалісти допомагатимуть вчителям протидіяти стресу, запобігати професійному вигоранню та зміцнювати позитивну самооцінку. Окрім того, супервізори матимуть функцію фасилітаторів та допомагатимуть налагоджувати педагогіку партнерства.

Створено умови для покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – в 2020 році передбачено виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1028 “Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти”). Фінансове заохочення отримають близько 74 тис. молодих вчителів.

Забезпечено умови для обрання педагогічними працівниками конкретних форм, видів, напрямів та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133). Крім цього, постановою визначено коло суб’єктів підвищення кваліфікації, вимоги щодо змісту, обсягу та порядку затвердження програми підвищення кваліфікації, порядок планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти.

Запроваджено окрему субвенцію “Спроможна школа для кращих результатів” у державному бюджеті, кошти якої буде спрямовано на розвиток опорних і великих шкіл.

Внесено зміни до Державного стандарту початкової школи, що забезпечило диференційований підхід до вивчення української мови здобувачами класів з навчанням мовами національних меншин та корінних народів, збільшення кількості навчальних годин з математики, виведення інформатики з інтегрованого курсу “Я досліджую світ” в окремий предмет.

Затверджено Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування (наказ МОН від 16 жовтня 2019 р. № 1303), відповідно до якого здобувачі освіти наукового спрямування отримали чіткі вимоги до результатів дослідницької діяльності, що забезпечить підвищення якості їх навчальних досягнень та підготовку до подальшої наукової діяльності.

Забезпечено учнів та вчителів перших класів Нової української школи ігровими наборами LEGO, що надало можливість впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання.

Кількість опорних шкіл протягом 2019 року зросла на 139 закладів та складає  887. Збільшення кількості опорних шкіл підвищить якість навчання та зменшить непродуктивні витрати держави на утримання малокомплектних шкіл. Для довезення дітей та вчителів придбано 381 шкільний автобус.

Упродовж 2019 року за кошти освітньої субвенції та кошти місцевих бюджетів у 778 закладах загальної середньої освіти було облаштовано внутрішні санвузли. З  них у 442 – облаштовано внутрішні вбиральні, у 336 – проведено ремонтні роботи у наявних внутрішніх вбиральнях.

Розширено базу (зі 100 до 143 шкіл) пілотування Нової української школи для залучення до навчання за новим Державним стандартом початкової освіти ширшого кола учнів.

Проведено дослідження інтересів та запитів учнів пілотних класів, результати якого стали ключовими для розроблення тем для модельних програм 3–4 класів Нової української школи.

Запроваджено механізм навчання при лікарнях, завдяки якому було охоплено загальною середньою освітою 804 здобувачі за очною формою, а також 327 за індивідуальною формою навчання.

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Важливим аспектом приєднання до декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів із безпеки та охорони здоров’я тощо.

20 січня 2020 р. МОН та Британська Рада підписали меморандум, в якому визначено пріоритети співпраці до 2024 року. Серед них: викладання і вивчення англійської мови, вдосконалення підготовки вчителів англійської мови у закладах вищої освіти, розроблення національних професійних стандартів для вчителів іноземної мови та систем оцінювання рівня володіння англійською мовою серед учнів та студентів згідно з рекомендаціями Ради Європи.

3 грудня 2019 р. опубліковано звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (у 2018 році Україна вперше взяла участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA). У звіті представлено детальну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничо наукові дисципліни, станом на 2018 р., а також про ті чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності українських учнів. Базового рівня сформованості читацької грамотності досягли 74,1 % українських 15-річних підлітків, математичної – 64 % та природничо-наукової 73,6 %. Середній бал українських учнів / студентів із читання становить 466, з математики  – 453, з природничо-наукових дисциплін – 469. Крім того, у звіті на підставі аналізу результатів України в PISA-2018 й дієвих міжнародних практик окреслено конкретні пропозиції щодо політик, реалізація яких має сприяти зменшенню розриву в навчальних досягненнях українських учнів / студентів різних категорій і забезпечити підвищення якості загальної середньої освіти в Україні (testportal.gov.ua).

Утворено державну установу “Український інститут розвитку освіти”, одне з головних завдань якої – стати впроваджувальною агенцією для реалізації докорінних освітніх реформ, зокрема концепції “Нова українська школа”.

24 грудня 2019 р. проведено Національний урок “Моє майбутнє в Україні” з метою допомогти учням 9–11 класів сформувати уявлення про майбутню професію та зробити перший крок до неї.

Вироблено чіткі механізми та алгоритми взаємодії батьків та педагогічних працівників для створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та охорони психічного здоров’я дітей (наказ МОН від 28 грудня 2019 р. № 1646, зареєстрований в Мін’юсті 3 лютого 2020 р. за № 111/34394).

В рамках створення національної системи протидії та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти МОН за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та українського громадського проекту відкритих онлайн-курсів Prometheus створено онлайн-курс з протидії та попередження булінгу (цькування) для освітян, на який протягом 2019 року зареєструвалося близько 100 тис. слухачів.

У сфері інклюзивної освіти:

    –      створено у 2019 році 86 інклюзивно-ресурсних центрів;

    –      вперше закуплено інструментарій міжнародного рівня та всі 699 комплектів сучасних методик для комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей доставлені до діючих інклюзивно-ресурсних центрів;

    –      у вересні 2019 року завершено першу хвилю навчання за кошти державного бюджету 896 психологів інклюзивно-ресурсних центрів щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та проведено зовнішнє незалежне комп’ютерне оцінювання отриманих педагогічними працівниками знань;

    –      вперше педагогічні працівники (507 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів) отримали сертифікати міжнародного зразка, які підтверджують їх право на користування методиками для комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей;

    –      з метою діджиталізації послуг забезпечено функціонування системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Через портал “Україна. Інклюзія. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів” (http://ircenter.gov.ua/) надається допомога батькам, закладам освіти та керівникам інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

    –      створено 1079 ресурсних кімнат у школах з метою розбудови інклюзивного освітнього середовища, що дає додаткові можливості розвитку для всіх учнів;

    –      восени 2019 року закуплено за кошти держави 30 назв підручників для учнів з особливими освітніми потребами загальним накладом 85 544 примірники;

    –      підготовлено 75 тренерів з використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, які в подальшому проводитимуть навчання на своїх територіях;

    –      затверджено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до концепції “Нової української школи” (наказ МОН від 13 січня 2020 р. № 32);

    –      видано спільний наказ МОН і Мінсоцполітики від 4 лютого 2020 р. № 67/125 “Про апробацію проекту державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання”. Апробація дозволить врахувати всі проблемні питання міжвідомчої взаємодії та є практичним кроком для впровадження послуг асистента дитини в закладах освіти, забезпечення міжнародних стандартів освіти для осіб зі складними порушеннями розвитку, що сприятиме зменшенню навантаження на батьків.

Створення та розвиток територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення її інструментарієм для оцінки та сертифікованими психологами; осучаснення нормативно-правової бази, забезпечення в закладах загальної середньої освіти корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять; створення ресурсних кімнат; забезпечення підручниками осіб з особливими освітніми потребами; підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи з учнями з особливими освітніми потребами, сприяло:

-    збільшенню у 2019/2020 н. р. у порівнянні з 2018/2019 н. р. кількості учнів в інклюзивних класах в 1,6 раза (з 11 866 до 18 546 учнів);

-    збільшенню кількості інклюзивних класів на 60 % (з 8417 до 13 443).

Подальші заплановані дії

 • Затвердження Державного стандарту базової середньої освіти.
 • Розроблення системи оцінювання компетентностей, набутих на рівні базової середньої освіти.
 • Схвалення Концепції розвитку природничо-математичної та SТЕМ-освіти, а також організація та проведення у 2020–2021 навчальному році року математики в Україні.
 • Забезпечення шкіл електронними освітніми ресурсами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, сучасними меблями, обладнанням для природничо-математичних кабінетів, у тому числі для SТЕМ-лабораторій.
 • Організація навчання педагогічних працівників з питань підтримки дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі та запобігання проявам насильства.
 • Підвищення кваліфікації вчителів, організація супервізії, проведення сертифікації вчителів початкової школи.
 • Затвердження Положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Затвердження Положення про педагогічну інтернатуру.
 • Затвердження професійного стандарту за професією “Вчитель закладу загальної середньої освіти”.
 • Затвердження дорожньої карти впровадження старшої профільної школи та надання підтримки з формування мережі ліцеїв.