#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство оборони України
#
Загороднюк Андрій
Міністр
Відповідальний
 • Фролова Аліна Євгеніївна
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

15.4. Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту

Для виконання цілі ми максимально професіоналізуємо особовий склад та впровадимо нову військово-кадрову політику та систему управління військовою кар’єрою. 

Також будуть запроваджені євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців.

Ми покладемо людиноцентричний принцип в основу прийняття управлінських рішень з питань оборони. Збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців стане пріоритетом діяльності органів військового управління.

Ми запровадимо нові дієві механізми забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців як мотиваційних чинників для заохочення проходження служби у Збройних Силах України та інших складових силах оборони.

Проведемо цифрову трансформацію адміністративних процесів та послуг в органах військового управління.

Окрема увага буде приділена професійній підготовці, реформі сержантсько-старшинського складу та переходу військової освіти на програми, сумісні з освітніми закладами країн-партнерів.

 

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 15.4. «Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Не створено достатні умови для професійного зростання та соціального захисту військовослужбовців, що не сприяє досягненню високої мотивації у громадян до проходження військової служби у Збройних Силах України та знижує рівень їх укомплектованості
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

Біля 64 % військовослужбовців військової служби за контрактом не виявилибажанняукладатинаступний контракт. З них, більше 70% це військовослужбовці, які проходили військову службу у бойовихвійськовихчастинЗбройних Сил України тазалучалися до операціїоб’єднаних сил

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Відсутність належного рівня мотивації у військовослужбовців до проходження військової служби за контрактом негативно впливає на утримання на військовій службі найбільш кваліфікованих фахівців для задоволення кадрових потреб Збройних Сил в умовах продовження збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, загрози її ескалації

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Незважаючи на суттєвий комплекс упроваджених мотиваційних чинників масштаб та гостротапроблемипозитивних змін не зазнали. Протягом останніхчотирьох років кількість військовослужбовців, які не виявили бажання укладати наступний контракт та звільнились після закінчення контракту збільшилась. Так, у 2016 році відсоток таких військовослужбовців складав біля 52 %, у 2017 – біля 74 %, у 2018 – 52,3 %, з початку 2019 - 78,7 %

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Існуюча система управління кар’єрою військовослужбовців не достатньо зорієнтована на чітке бачення кожним військовослужбовцем свого кар’єрного зростання та перспективи проходження військової служби
Причина 2 – Система підготовки кадрів та військової освіти не повною мірою сприяє можливості для самовдосконалення та саморозвитку військовослужбовців
Причина 3 – Висока забюрократизованість роботи офіцерів, що не залишає достатньо часу для виконання професійних обов’язків
Причина 4 – Низький рівень конкурентоздатності грошового забезпечення військовослужбовців
Причина 5 – Низький рівень забезпеченості житлом та соціально-побутовими об’єктами інфраструктури військових містечок, грошова компенсація військовослужбовцям за піднайом житла не покриває реальної вартості піднайому, а забезпечення новими гуртожитками потребує тривалого часу
Причина 6 – Відсутні результативні зміни у соціальних відносинах командир-підлеглий, залишаються випадки недотримання розпорядку дня та залучення військовослужбовців до виконання непритаманних завдань (господарських робіт)
Причина 7 – Низький рівень ефективності системи пільг та соціальних гарантій для військовослужбовців
Причина 8 – Низький рівень реалізації заходів щодо патріотичного виховання та військово-професійної орієнтації громадян, відсутність спланованих дій на рівні держави щодо підвищення популярності військової служби та її позитивного сприйняття суспільством, а також заходів стосовно підвищення її престижу у Збройних Силах. Відсутність системних внутрішніх комунікацій, що роз’яснюють зміни у ЗСУ та формують очікування від служби
1.7. Показники ефективності політики
 • Досягнуто високий рівень мотивації особового складу сил оборони до проходження військової служби
 • Створені умови для професійного та кар’єрного зростання військовослужбовців
 • Професія військовослужбовця є конкурентною на ринку праці

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Запровадження інтегрованої військової кадрової політики, що у комплексі визначає керівні принципи управління персоналом, кар'єрного зростання, освіти та професійної підготовки і соціального захисту
Показники результативності:
 • Розроблено та затверджено Концепцію військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2025 року
 • Розроблено та затверджено План реалізації Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2025 року
 • Розроблено та впроваджено доктрину військового лідерства
 • Розроблено дорожню карту з реформи строкової військової служби та її поетапне впровадження з метою переходу на комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом
 • Розроблено проекти законодавчих актів щодо посилення дисциплінарної (адміністративної) відповідальності командирів (начальників) за невиконання регламенту службового часу визначеного розпорядком дня, а також безпідставного залучення військовослужбовців до виконання службових обов'язків у вихідні та святкові дні
 • Розроблено зміни до нормативно-правових актів щодо впровадження механізму компенсаційних заходів у разі залучення військовослужбовців до виконання обов’язків у понаднормовий час (час для відпочинку або грошова компенсація)
 • Розроблено проект Закону України щодо затвердження нового Військового статуту, яким передбачити принципи та підходи держав – членів НАТО до взаємовідносин між військовослужбовцями для забезпечення результативних змін у соціальних відносинах (командир-підлеглий)
 • Організовано проведення з особовим складом комплексу занять, інформувань, тренінгів щодо запровадження нового стилю керівництва і управління на основі західної культури відносин між керівниками та підлеглими
Завдання до підцілі:
 • Розроблення концептуальних засад нової військової кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року та плану її реалізації
 • Дотримання розпорядку дня та незалучення військовослужбовців до виконання непритаманних завдань (господарських робіт)
 • Забезпечення результативних змін у соціальних відносинах (командир-підлеглий)
2. Забезпечення пріоритету діяльності органів військового управління щодо збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців
Показники результативності:
 • Внесено зміни до актів законодавства, інших нормативно-правових актів та керівних документів щодо забезпечення пріоритетності у діяльності органів військового управління збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців
 • Розроблено і впроваджено стандарту техніки безпеки у Збройних Силах України
Завдання до підцілі:
 • Розроблення і впровадження нової політики (процедур) техніки безпеки, направленої на усвідомлення практичного використання вимог відповідних інструкцій (в рамках забезпечення пріоритету діяльності органів військового управління - збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців)
 • Організовано проведення з особовим складом комплексу занять, інформувань, тренінгів щодо збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців
3. Розробка та впровадження комунікаційної стратегії щодо популяризації військової служби та стратегії внутрішніх комунікацій Збройних Сил України
Показники результативності:
 • Розроблено та впроваджено річну комунікаційну стратегію популяризації військової служби у Збройних Силах України
 • Запроваджено проведення щорічних соціологічних досліджень щодо ставлення громадян України до захисту Батьківщини, до Збройних Сил України в цілому та військової служби
 • Запроваджено проведення щорічних соціологічних досліджень щодо ставлення військовослужбовців до служби (вимір рівень задоволеності та визначення ключових перешкод/проблем)
 • Розроблено річну комунікаційну стратегію з внутрішніх комунікацій, створено відповідні компетенції та спроможності у комунікаційному підрозділі МОУ для проведення системних внутрішніх комунікацій
 • Сформовано у особового складу розуміння мети, правил та цілей воїнської служби, сформовано знання переваг служби, очікування від соціальних переваг відповідають дійсності, сформовано бажання здобувати військові професії, продовження проходити службу у Збройних Силах України
 • Створено проект центрів рекрутингу і надання інформації. Впроваджено пілотний проект
 • Завершено законодавче визначення і запровадження діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
 • Проведено реформування військових ЗМІ, досягнуто спроможності виробляти якісний контент, що розповсюджується внутрішніми каналами, через власні ЗМІ та загально доступні (комерційні/публічні) ЗМІ, а також використовується для цілей військової дипломатії за кордоном
Завдання до підцілі:
 • Системна популяризація та роз’яснення переваг військової служби у Збройних Силах України
 • Реалізація комунікаційної стратегії популяризації військової служби у Збройних Силах України, включаючи внутрішні комунікації
4. Формування професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України
Показники результативності:
 • Внесено зміни до нормативно-правових актів та керівних документів з питань функціонування курсів лідерства базового та середнього рівня підготовки сержантського складу з дотриманням системного підходу до підготовки (Systemsapproachtotraining)
 • Створено вертикаль (структуру) посад професійного сержантського і старшинського складу за командним, штабним, інструкторським та логістично-технічним напрямками, на усіх рівнях підрозділів та управління, від тактичного до стратегічного рівня
 • Впроваджено новий перелік військових звань рядового та сержантського (старшинського) складу, який буде відповідати вертикалі (структурі) посад професійного сержантського і старшинського складу, та стане еквівалентним кодам військових звань НАТО (OR) згідно STANAG 2116
 • Розроблено законодавчі та нормативно-правові акти щодо розподілу функціональних обов’язків та дисциплінарних прав за типовими посадами сержантського і старшинського складу
 • Забезпечено здійснення функціональної діяльності сержантського і старшинського складу та їх взаємодію з офіцерським складом згідно вимог NATO Non-CommissionedOfficer (NCO) Bi-StrategicCommandStrategyand NCO Guidelines
 • Проведено переатестацію військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях
 • Завершено інтегрування рад сержантів (старшин) у процес відбору та призначення кандидатів на сержантські (старшинські) посади
Завдання до підцілі:
 • Вдосконалення системи підготовки сержантського і старшинського складу у Збройних Сил України з урахуванням стандартів НАТО
 • Запровадження курсів лідерства базового та середнього рівня підготовки сержантського складу на засадах кваліфікаційних стандартів з дотриманням системного підходу до підготовки, прийнятим у країнах – членах НАТО (Systemsapproachtotraining)
 • Створення вертикалі (структури) посад професійного сержантського і старшинського складу, приведення переліку військових звань у відповідність до еквівалентного співвідношення з кодами військових звань НАТО (OR) згідно STANAG 2116
 • Розширення прав та повноважень сержантського і старшинського складу, розмежування повноважень та відповідальності між сержантами і старшинами та офіцерами
5. Впровадження нової системи управління військовою кар’єрою
Показники результативності:
 • Набули чинності законодавчі та нормативно-правові акти, якими реалізовано принцип людиноцентричності в управлінні кар’єрою військовослужбовців, впроваджено меритократичний принцип щодо відбору та призначення військовослужбовців на вищі посади, забезпечено доброчесність, прозорість та відкритість під час підготовки та прийняття кадрових рішень
 • Розроблено та впроваджено систему оцінювання службової діяльності військовослужбовців за стандартами НАТО
 • Реалізовано принцип рівних прав і можливостей жінок і чоловіків щодо розвитку військової кар’єри та призначення на вищі посади
 • Розроблено програмні комплекси щодо обліку та управління персоналом,впроваджено автоматизовані технологічні комплекси на рівні військових частин та здійснено їх захист
Завдання до підцілі:
 • Обґрунтування переходу на систему управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями
 • Впровадження прозорих та доброчесних процедур підготовки та прийняття кадрових рішень щодо військовослужбовців
 • Запровадження євроатлантичних принципів і підходів до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців
 • Впровадження єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом до окремої військової частини
6. Розвиток системи військової освіти та підготовки офіцерського складу з метою набуття здобувачами нових освітніх та професійних компетентностей, операційної сумісності на основі стандартів прийнятих у збройних силах держав – членів НАТО
Показники результативності:
 • Система підготовки кадрів та військової освіти приведені у відповідність до стандартів НАТО
 • Переглянуто (розроблено) концепцію військової освіти з урахуванням нової військової кадрової політики
 • Визначено зміст, тривалість та побудову курсів професійної підготовки офіцерського складу стратегічного (вищого керівного складу – L-4), оперативного (офіцерів об’єднаних штабів L-3) та тактичного (командно-штабний курс – L-2, фаховий курс L-1) рівнів військової освіти та нових магістерських програм у галузі наук "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону"
 • Впроваджено передові методики підготовки військових фахівців НАТО у професійних стандартах та освітньо-професійних програмах підготовки військових фахівців ВВНЗ (ВНП ЗВО) в інтересах ЗС України
 • Удосконалено систему курсів підвищення кваліфікації у ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до потреб ЗС України
 • Удосконалено порядок здійснення базової загальновійськової підготовки, у тому числі, інтегровано випробувальний термін для громадян-кандидатів на військову службу, згідно практики збройних сил провідних держав-членів НАТО
 • Запроваджено на базі НУОУ, ВВНЗ, ВНП ЗВО курси підвищення кваліфікації офіцерського складу стратегічного, оперативного та тактичного рівнів у ВВНЗ та ВНП ЗВО (від 6 до 12 місяців): командно-штабних курсів тактичного рівня L-2, курсів офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня L-3, курсів вищого керівного складу стратегічного рівня L-4
 • Підвищено ефективність мовної підготовки військовослужбовців ЗС України, забезпечено досягнення знань іноземної мови на рівні не нижче СМР-2 особами офіцерського складу та особами сержантського (старшинського) складу в обсягах, необхідних для впровадження стандартів НАТО в органах військового управління J-структур
 • Запроваджено нову систему вивчення англійської мови
 • Удосконалено роботу військових ліцеїв
Завдання до підцілі:
 • Приведення законодавчих та нормативно-правових актів у відповідність до нової мети та змісту освіти та підготовки
 • Апробація курсів професійної підготовки офіцерського складу стратегічного, оперативного та тактичного рівнів військової освіти та нових магістерських програм
 • Удосконалення професійних стандартів та освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до чинного переліку спеціальностей з урахуванням стандартів НАТО
 • Організація підготовки науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО та інструкторів-сержантів шляхом залучення викладачів, інструкторів із країн НАТО та ЄС в рамках програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DЕЕР)
 • Удосконалення системи курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців ЗС України та державних службовців Міноборони
 • Впровадження системи професійної підготовки рядового складу та багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу, з їх наближенням до системи професійної підготовки збройних сил держав – членів НАТО
 • Запровадження лідерських курсів підвищення кваліфікації військових фахівців для отримання відповідного рівня військової освіти
 • Підвищення ефективності мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України та системи мовної підготовки сил оборони для досягнення ними рівня, достатнього для ефективної участі у заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
7. Запровадження цифрової трансформації адміністративних процесів та послуг в органах військового управління
Показники результативності:
 • Запроваджено цифрову трансформацію визначених адміністративних процесів в Міністерстві оборони та ЗС України та Генеральному штабі ЗС України
Завдання до підцілі:
 • Формування орієнтовного переліку адміністративних процесів в Міністерстві оборони та Збройних Силах України, для яких доцільно запровадити цифрову трансформацію
8. Запровадження нових дієвих механізмів забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців як мотиваційних чинників для заохочення проходження служби у ЗС України та інших складових сил оборони
Показники результативності:
 • Поліпшено соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей
 • Розроблено та винесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей
 • Переглянуто систему медичного забезпечення, як складової соціального забезпечення. Розроблено і впроваджено програму розвитку військової медицини
 • Удосконалення системи нагородження та заохочення як складової соціального забезпечення
 • Удосконалено та впроваджено порядок психологічного відновлення, реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців
 • Розроблено та забезпечено супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення житлом громадян”
 • Придбано нові квартири, перерозподілено квартири існуючого фонду, переобладнано приміщення під фонди службового житла та їх виділення для проживання військовослужбовців та членів їх сімей
 • Впроваджено депозитно-монетарну програму для нових контрактників
 • Розроблено нормативно-правові акти щодо перегляду структури та підвищення рівня грошового забезпечення (базовий розмір оплати буде встановлюватись в залежності від окладу за військове звання і складатиме не менше 70% від всього грошового забезпечення, а його мінімальний розмір на 30% більше розміру середньої місячної заробітної плати по Україні
 • Розроблено державну програму будівництва (створення) соціальних об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок
 • Розгорнуто модульні військові містечка
 • Запроваджено нову систему адаптації військовослужбовців,які підлягають звільненню з військової служби до цивільного життя, та осіб, звільнених з військової служби
Завдання до підцілі:
 • Унормування механізмів розв’язання актуальних проблем та поліпшення соціальних умов військовослужбовців та членів їх сімей
 • Розв’язання житлової проблеми та покращення соціально-побутових умов проживання військовослужбовців та членів їх сімей
 • Перегляд структури та підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців
 • Розвиток необхідних соціально-побутових об’єктів інфраструктури військових містечок
 • Реалізація державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, та осіб, звільнених з військової служби

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Розроблення концептуальних засад нової військової кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року та плану її реалізації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення Концепції військової кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року 01.12.2020 31.10.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення Плану реалізації Концепції військової кадрової політики на період до 2025 року 01.03.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення дорожньої карти з реформи строкової військової служби та її поетапне впровадження з метою переходу на комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом 01.02.2020 31.12.2022 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Розроблення та впровадження доктрини військового лідерства 01.01.2020 31.12.2022 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Дотримання розпорядку дня та незалучення військовослужбовців до виконання непритаманних завдань (господарських робіт)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проектів законодавчих актів щодо посилення дисциплінарної (адміністративної) відповідальності командирів (начальників) за невиконання регламенту службового часу визначеного розпорядком дня, а також безпідставного залучення військовослуж-бовців до виконання службових обов’язків у вихідні та святкові дні 01.01.2020 31.12.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо впровадження механізму компенсаційних заходів у разі залучення військовослужбовців до виконання обов’язків у понад нормований час (час для відпочинку або грошова компенсація) 01.02.2020 30.11.2022 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Забезпечення результативних змін у соціальних відносинах (командир-підлеглий)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проекту Закону України щодо затвердження нового Військового статуту, яким передбачити принципи та підходи держав – членів НАТО до взаємовідносин між військовослужбовцями для забезпечення результативних змін у соціальних відносинах (командир-підлеглий) 01.02.2020 31.10.2023 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Організація проведення з особовим складом комплексу занять, інформувань, тренінгів щодо запровадження нового стилю керівництва і управління на основі західної культури відносин між керівниками та підлеглими 01.01.2021 31.12.2025 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Розроблення і впровадження нової політики (процедур) техніки безпеки, направленої на усвідомлення практичного використання вимог відповідних інструкцій (в рамках забезпечення пріоритету діяльності органів військового управління - збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до актів законодавства, інших нормативно-правових актів та керівних документів щодо забезпечення пріоритетності у діяльності органів військового управління на збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців 01.01.2020 31.10.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і впровадження стандарту техніки безпеки у Збройних Силах України 01.01.2020 31.12.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Організовано проведення з особовим складом комплексу занять, інформувань, тренінгів щодо збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організація проведення з особовим складом комплексу занять, інформувань, тренінгів щодо збереження життя, здоров’я та гідності військовослужбовців 01.02.2020 31.12.2025 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони; Держспецтрансслужба
Завдання: Системна популяризація та роз’яснення переваг військової служби у Збройних Силах України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення річної комунікаційної стратегії популяризації військової служби 01.01.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження проведення щорічних соціологічних досліджень щодо ставлення громадян України до захисту Батьківщини, до Збройних Сил України в цілому та військової служби 01.02.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення річної комунікаційної стратегії з внутрішніх комунікацій, створення відповідних компетенцій та спромож-ностей у комунікаційному підрозділі МОУ для проведення системних внутрішніх комунікацій 01.01.2020 31.01.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження проведення щорічних соціологічних досліджень щодо ставлення військовослужбовців до служби (вимір рівень задоволеності та визначення ключових перешкод/проблем) 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Реалізація комунікаційної стратегії популяризації військової служби у Збройних Силах України, включаючи внутрішні комунікації
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Виготовлення та розповсюдження рекламної продукції 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ; Держспецтрансслужба
Організація трансляції передач та реклами на телебаченні та радіо 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Сприяння створенню нових сучасних художніх та документальних фільмів військово-патріотичної спрямованості 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ; Держспецтрансслужба
Створення власного контенту військовими ЗМІ, що розповсюджується внутрішніми каналами, через власні ЗМІ та загально доступні (комерційні/публічні) ЗМІ, а також використовується для цілей військової дипломатії закордоном 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ; Держспецтрансслужба
Організація взаємодії органів військового управління з органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, інститутами громадянського суспільства щодо спільного проведення загальнонаціональних та військово-патріотичних заходів в місцях дислокації військ (сил) 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ; Держспецтрансслужба
Створення проекту центрів рекрутингу і надання інформації щодо служби у ЗСУ 01.01.2020 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завершення законодавчого визначення і запровадження діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Вдосконалення системи підготовки сержантського і старшинського складу у Збройних Сил України з урахуванням стандартів НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення аналізу діючої системи підготовки сержантського і старшинського складу у Збройних Сил України. Розроблення пропозицій щодо оптимізації системи підготовки сержантського і старшинського складу у ЗС України 01.12.2019 29.02.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до нормативно-правових актів та керівних документів з питань функціонування курсів лідерства базового та середнього рівня підготовки сержантського складу з дотриманням системного підходу до підготовки (Systemsapproachtotraining) 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Запровадження курсів лідерства базового та середнього рівня підготовки сержантського складу на засадах кваліфікаційних стандартів з дотриманням системного підходу до підготовки, прийнятим у країнах – членах НАТО (Systemsapproachtotraining)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження курсів лідерства базового та середнього рівня підготовки сержантського складу на засадах кваліфікаційних стандартів з дотриманням системного підходу до підготовки, прийнятим у країнах – членах НАТО (Systemsapproachtotraining) 01.12.2019 31.12.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Створення вертикалі (структури) посад професійного сержантського і старшинського складу, приведення переліку військових звань у відповідність до еквівалентного співвідношення з кодами військових звань НАТО (OR) згідно STANAG 2116
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Створення вертикалі (структури) посад професійного сержантського і старшинського складу за командним, штабним, інструкторським та логістично-технічним напрямками, на усіх рівнях підрозділів та управління, від тактичного до стратегічного рівня 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Реалізація концепції командної групи в повному обсязі 01.12.2019 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Впровадження нового переліку військових звань рядового та сержантського (старшинського) складу, який буде відповідати вертикалі (структурі) посад професійного сержантського і старшинського складу, та стане еквівалентним кодам військових звань НАТО (OR) згідно STANAG 2116 01.12.2019 31.10.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Проведення переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях 01.01.2020 30.11.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Остаточне інтегрування рад сержантів (старшин) у процес відбору та призначення кандидатів на сержантські (старшинські) посади 01.01.2020 30.11.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Розширення прав та повноважень сержантського і старшинського складу, розмежування повноважень та відповідальності між сержантами і старшинами та офіцерами
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення законодавчих та нормативно-правових актів щодо розподілу функціональних обов’язків та дисциплінарних прав за типовими посадами сержантського і старшинського складу 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до функціональних обов’язків за типовими посадами офіцерського складу стосовно повноважень та відповідальності, з урахуванням їх розподілу з сержантським і старшинським складом 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Забезпечення здійснення функціональної діяльності сержантського і старшинського складу та їх взаємодії з офіцерським складом згідно вимог NATO Non-Commissioned Officer (NCO) Bi-Strategic Command Strategyand NCO Guidelines 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до бойових статутів щодо визначення обов’язків сержантського і старшинського складу в бою (за усіма ключовими посадами командного напрямку) 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо надання права сержантам та старшинам здійснювати викладацьку діяльність (проводити заняття з курсантами / слухачами) у ВВНЗ (ВНП ЗВО) 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Внесення змін до настанов, інструкцій та курсів, що регламентують правила і порядок проведення організації та проведення заходів бойової підготовки з метою розширення повноважень та прав сержантського і старшинського складу із здійснення підготовки особового складу 01.01.2020 31.12.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Створення клубів сержантів (старшин) у військових частинах 01.01.2020 31.12.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Обґрунтування переходу на систему управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Здійснення прогнозування ризиків переходу до управління кар’єрою за військовими званнями (відповідно до підходів НАТО) 01.12.2019 30.04.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Опрацювання підходів та алгоритмів дій щодо переходу до управління кар’єрою за військовими званнями (відповідно до підходів НАТО) 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Впровадження прозорих та доброчесних процедур підготовки та прийняття кадрових рішень щодо військовослужбовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення проектів змін до законодавчих, нормативно-правових актів та керівних документів щодо реалізації принципу людиноцентричності в управлінні кар’єрою військовослужбовців та впровадження демократичного принципу щодо відбору та призначення військовослужбовців на вищі посади 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Забезпечення реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (державної гендерної політики) щодо розвитку військової кар’єри та призначення на вищі посади (у тому числі щодо проходження військової служби у складі українського національного персоналу для участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки) 01.12.2019 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Запровадження євроатлантичних принципів і підходів до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців на основі їх талантів та здобутків 01.12.2019 31.10.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення нових Методичних рекомендацій щодо проведення оцінювання службової діяльності військовослужбовців 01.08.2020 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Створення можливості автоматизованого оброблення результатів оцінювання службової діяльності військовослужбовців 01.12.2020 30.11.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Здійснення моніторингу та контролю оцінювання службової діяльності військовослужбовців ЗС України 01.11.2021 30.11.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Впровадження єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом до окремої військової частини
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення програмних комплексів єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом 01.12.2019 30.06.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Впровадження автоматизованих технологічних комплексів на рівні військових частин 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Організація захищення апаратно-програмних комплексів єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління персоналом 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Приведення законодавчих та нормативно-правових актів у відповідність до нової мети та змісту освіти та підготовки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Внесення змін до законодавчих актів щодо приведення системи підготовки кадрів та військової освіти у відповідність до стандартів НАТО 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо приведення системи підготовки кадрів та військової освіти у відповідність до стандартів НАТО 01.12.2019 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Перегляд (розроблення) концепції військової освіти з урахуванням нової військової кадрової політики 01.01.2020 30.06.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Удосконалення роботи військових ліцеїв 01.01.2020 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Апробація курсів професійної підготовки офіцерського складу стратегічного, оперативного та тактичного рівнів військової освіти та нових магістерських програм
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Апробація курсів професійної підготовки офіцерського складу стратегічного (вищого керівного складу L-4), оперативного (офіцерів об’єднаних штабів L-3) та тактичного (командно-штабні курси L-2, фахові курси L-1) рівнів військової освіти та нових магістерських програм у галузі наук “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” 01.02.2020 30.11.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення нових стандартів вищої освіти, професійних стандартів та освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до чинного переліку спеціальностей з урахуванням стандартів НАТО 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка офіцерського складу на курсах професійної підготовки стратегічного, оперативного та тактичного рівнів військової освіти та за новими магістерськими програмами на постійній основі 01.01.2021 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Удосконалення професійних стандартів та освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до чинного переліку спеціальностей з урахуванням стандартів НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Удосконалення професійних стандартів та освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до чинного переліку спеціальностей з урахуванням стандартів НАТО 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Організація підготовки науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО та інструкторів-сержантів шляхом залучення викладачів, інструкторів із країн НАТО та ЄС в рамках програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DЕЕР)
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Організація підготовки науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО та інструкторів-сержантів шляхом залучення викладачів, інструкторів із країн НАТО та ЄС в рамках програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DЕЕР) 01.03.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Удосконалення системи курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців ЗС України та державних службовців Міноборони
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення системи курсів підвищення кваліфікації у ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно до потреб ЗС України 01.12.2019 31.10.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Організація та підготовка науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ЗВО та інструкторів-сержантів шляхом залучення викладачів, інструкторів із країн НАТО та ЄС в рамках програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DЕЕР) 01.03.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Удосконалення професійної підготовки військовослужбовців за рахунок участі представників ЗС України у міжнародних навчаннях, тренувальних місіях, тренінгах, освітніх програмах, консультаціях, стажуваннях та інших міжнародних заходах 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Впровадження системи професійної підготовки рядового складу та багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу, з їх наближенням до системи професійної підготовки збройних сил держав – членів НАТО
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Вдосконалення порядку здійснення базової загальновійськової підготовки, у тому числі, інтегрування випробу-вального терміну для громадян-кандидатів на військову службу, згідно практики збройних сил провідних держав-членів НАТО 01.03.2020 31.08.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Забезпечення здійснення базової загальновійськової підготовки рядового складу та багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу 01.01.2021 31.12.2025 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Запровадження лідерських курсів підвищення кваліфікації військових фахівців для отримання відповідного рівня військової освіти
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Запровадження лідерських курсів підвищення кваліфікації військових фахівців для отримання відповідного рівня військової освіти 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Підвищення ефективності мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України та системи мовної підготовки сил оборони для досягнення ними рівня, достатнього для ефективної участі у заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення змін до нормативно-правових актів щодо підвищення ефективності мовної підготовки військовослужбовців ЗС України. 01.01.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Забезпечення досягнення знань іноземної мови на рівні не нижче СМР-2 особами офіцерського складу та особами сержантського (старшинського) складу в обсягах необхідних для впровадження стандартів НАТО в органах військового управління J-структур 01.01.2021 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження нової системи вивчення англійської мови 01.11.2020 31.12.2024 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Формування орієнтовного переліку адміністративних процесів в Міністерстві оборони та Збройних Силах України, для яких доцільно запровадити цифрову трансформацію
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Складання орієнтовного переліку адміністративних процесів у Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України, для яких доцільно запровадити цифрову трансформацію 01.01.2020 30.11.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Запровадження цифрової трансформації визначених адміністративних процесів в Міністерстві оборони та ЗС України 01.12.2020 30.11.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Унормування механізмів розв’язання актуальних проблем та поліпшення соціальних умов військовослужбовців та членів їх сімей
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей 01.01.2020 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей 01.12.2019 30.12.2019 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Перегляд системи медичного забезпечення, як складової соціального забезпечення. Розроблення і впровадження програми розвитку військової медицини 01.01.2020 31.12.2021 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Удосконалення системи нагородження та заохочення як складової соціального забезпечення 01.02.2020 30.11.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Удосконалення та впровадження порядку психологічного відновлення, реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців 01.01.2020 31.12.2023 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розв’язання житлової проблеми та покращення соціально-побутових умов проживання військовослужбовців та членів їх сімей
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розробка та супроводження прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян” 01.12.2019 31.12.2020 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Придбання нових квартир, перерозподіл квартир існуючого фонду, переобладнання приміщень під фонди службового житла та їх виділення для проживання військовослужбовців та членів їх сімей 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Збільшення компенсації за піднайом житла з урахуванням регіональних особливостей (великі міста, обласні та районні центри) 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Впровадження депозитно-монетарної програми для нових контрактників 01.03.2020 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Створення прозорого механізму черговості отримання службового та постійного житла, впровадження електронної черги осіб, які перебувають на квартирному обліку, із наданням можливості доступу до інформації для кожного військовослужбовця 01.02.2020 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Перегляд структури та підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення змін до законодавчих та нормативно-правових актів щодо перегляду структури та підвищення рівня грошового забезпечення (базовий розмір оплати буде встановлюватись в залежності від окладу за військове звання і складатиме не менше 70% від всього грошового забезпечення, а його мінімальний розмір на 30 % більше розміру середньої місячної заробітної плати по України) 01.12.2019 31.12.2021 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Завдання: Розвиток необхідних соціально-побутових об’єктів інфраструктури військових містечок
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення державної програми будівництва (створення) соціальних об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок 01.01.2020 31.12.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Покращення соціально-побутових умов проживання військовослужбовців та членів їх сімей 01.01.2020 31.12.2025 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розгортання модульних військових містечок 01.12.2019 31.12.2025 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Розгортання модульних військових містечок (с. Воздвиженське, смт. Чаплинка) 01.12.2019 31.01.2020 Генеральний штаб ЗСУ; Міноборони
Завдання: Реалізація державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, та осіб, звільнених з військової служби
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення змін до законодавчих та нормативно-правових актів щодо створення нової системи соціальної та професійної адаптації військовослуж-бовців, які звільняються, та осіб, звільнених з військової служби 01.01.2021 31.03.2022 Мінсоцполітики; Мінветеранів; Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Визначення завдань, функцій та повноважень Міноборони, інших складових сил оборони щодо реалізації державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, та осіб, звільнених з військової служби 01.01.2022 31.08.2022 Мінсоцполітики; Мінветеранів; Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ
Розроблення і видання наказу Міноборони щодо порядку та умов направлення на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації військовослужбовців ЗСУ 01.06.2022 31.10.2022 Міноборони; Генеральний штаб ЗСУ; Держспецтрансслужба

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Розпочато розроблення проекту нової Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2025 року, спрямованої на запровадження у Збройних Силах України інтегрованої військової кадрової політики, що у комплексі визначатиме керівні принципи управління персоналом, кар’єрного зростання, освіти, професійної підготовки і соціального захисту військовослужбовців. Проводиться прогнозування ризиків переходу до управління кар’єрою за військовими званнями осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Затверджено Статут проекту “Розвиток системи військової освіти та підготовки військових фахівців” та Календарний план-проект.

Впроваджено в освітній процес сучасні інформаційні, інформаційно-комунікаційні та особистісно-орієнтовані педагогічні методики і технології дистанційного навчання відповідно до стандартів НАТО. Зміст військової освіти та якості підготовки військових фахівців приведено у відповідність до потреб і завдань Збройних Сил України з урахуванням досвіду операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції). На 20–25 % збільшена практична складова підготовки військових фахівців.

На базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) та Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського завершено перший етап апробації “лідерських курсів” – курсів професійної підготовки офіцерського складу тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти.

Розпочато роботу щодо пошуку найбільш прийнятної, адаптованої до сучасних умов, структури грошового забезпечення військовослужбовців на шляху створення національного війська за євроатлантичним зразком. З цією метою розроблено проект наказу Міністерства оборони “Про створення робочої групи з розроблення пропозицій щодо реформування грошового забезпечення військовослужбовців”.

В рамках формування професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України:

    –    здійснюється впровадження нового переліку військових звань осіб рядового, сержантського (старшинського) складу у відповідності до Закону України від 17  жовтня 2019 р. № 205-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби”;

    –    видано Методичні рекомендації командирам військових частин та підрозділів щодо ефективного функціонального застосування головних старшин (головних сержантів), організації дієвої взаємодії з ними, надання необхідних прав та повноважень;

    –    створено вертикаль (структуру) посад професійного сержантського і старшинського складу за командним, штабним, інструкторським та логістично-технічним напрямками, на усіх рівнях підрозділів та управління, від тактичного до стратегічного рівня.

Збудовано 84 казарми поліпшеного планування на 10 500 ліжко-місць.

З метою покращення умов проживання особового складу Збройних Сил України, які задіяні до участі в операції об’єднаних сил на другій і третій лініях оборони, та забезпечення особового складу польовою базою модульного типу для розміщення підрозділів типу “батальйон” продовжується виконання заходів з розгортання модульних військових містечок.

Розгорнуто польову базу модульного типу у с. Воздвиженка Покровського району Донецької області (на відстані 25 км від лінії зіткнення).

Розроблено законодавчі та інші нормативно-правові акти, спрямовані на створення системи управління кар’єрою військовослужбовців, вдосконалення військової освіти, підготовки кадрів, соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, створення нових механізмів забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом за принципами держав – членів НАТО. Зокрема:

    –    Верховною Радою України прийнято Закон України від 17 жовтня 2019 р. № 205-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби”;

    –    Кабінетом Міністрів України схвалено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер 3044 від 10 лютого 2020 р.);

    –    опрацьовується проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (з питань військової освіти та науки)”;

    –    опрацьовується проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян” щодо запровадження нових механізмів забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, та членів їх сімей житлом;

    –    розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Указу Президента України “Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, яким передбачено виключення підстави звільнення з посад та зарахування у розпорядження військовослужбовців, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, але до яких не застосовано заходів забезпечення кримінального провадження, визначення порядку укладення перших контрактів із громадянами, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

    –    видано накази Міністерства оборони від 20 грудня 2019 р. № 653 “Питання управління кар’єрою військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу за контрактом”, від 3 січня 2020 р. № 1 “Про затвердження Змін до Номенклатури посад для призначення військовослужбовців наказами по особовому складу”.

Подальші заплановані дії

 • Розроблення та супроводження проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та нормативних документів щодо реалізації завдань та заходів з питань створення за принципами держав – членів НАТО системи управління кар’єрою військовослужбовців, вдосконалення військової освіти, підготовки кадрів, соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, створення нових механізмів забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом.
 • Розроблення нової Концепції військової кадрової політики на період до 2025  року та Плану її реалізації.
 • Удосконалення нормативних підстав та процедур приведення рівня грошового забезпечення військовослужбовців до рівня армій країн НАТО, з урахуванням можливостей держави.
 • Реалізація проекту “Розвиток системи військової освіти та підготовки військових фахівців”.
 • Розроблення нової редакції “Концепції військової освіти”, Галузевої рамки кваліфікацій галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” та особливих ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у системі військової освіти.
 • Розроблення нормативно-правових актів та керівних документів щодо впровадження нового переліку військових звань осіб рядового, сержантського (старшинського) складу.
 • Подальше виконання спланованих заходів з розгортання модульних військових містечок.
 • Здійснення обрахунку та складання загального прогнозу ризиків переходу до управління кар’єрою за військовими званнями осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.