#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
#
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
 • Чижик Костянтин Григорович
  Заступник міністра

Ціль

Ціль

9.7. Українці зберігають природні екосистеми для нащадків

Ми усвідомлюємо, що сучасний стан використання природних ресурсів не відповідає вимогам сталого природокористування. Територія України уражена водною та вітровою ерозією. Спостерігається критичне зменшення територій водно-болотних угідь та природних лісів. Водокористування здійснюється переважно нераціонально, відбувається погіршення стану річкових басейнів та морів. Швидко зменшується біорізноманіття. Внаслідок військових дій прискорено руйнуються екосистеми  на Сході України. 

Для ефективного захисту ми створимо систему моніторингу біорізноманіття та ведення  кадастру рослинного та тваринного світу.

Ми встановимо межі прибережних захисних смуг водних об’єктів та недопустимо погіршення стану прибережних територій.

Запровадимо інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом та повністю впровадимо Водну рамкову Директиву ЄС.

Ми покращимо стан об’єктів  природно-заповідного фонду, збільшимо площі  лісів, забезпечимо їх відновлення, а також зупинимо процеси  зменшення ландшафтного та біологічного різноманіття. Для ефективного захисту забезпечимо визначення їх меж на місцевості.

Сформуємо систему моніторингу наслідків для природних екосистем від військових дій на сході України та анексії Росією Криму.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.7 «Українці зберігають природні екосистеми для нащадків» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

1. Проблема політики

1.1. Мережа природоохоронних територій в Україні є недостатньою для забезпечення біорізноманіття та відновлення екосистем
1.2. Носії проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення, що не вдоволене якістю водних ресурсів, забрудненням річок і суцільними рубками лісів; Представники підприємств лісової та деревообробної галузі, фермери, місцеве населення, що проживає поряд з природно-заповідними територіями, туристи українські та закордонні, інвестори, працівники ПЗФ
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

В Україні спостерігається значне відставання розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду (6,6% від площі держави)[1]: порівняно з країнами Європи (21,8 %)[2]: Деякі області в державі розорані на понад 90%, а природні екосистеми на їхній території відсутні.

Існуючі об'єкти природно-заповідного фонду знаходяться під постійною загрозою захоплення або знищення природних ресурсів, які вони зберігають. Державне фінансування для охорони та роботи парків критично низьке - середньомісячна заробітна плата становить менше  6 тис.грн.

 

По водних ресурсах: за офіційною інформацією 15-20% стічних вод скидаються у неочищеному вигляді, але ця інформація може бути викривленою і обсяг неочищених стічних вод значно більший.  

 

[1] https://menr.gov.ua/news/33301.html

[2] https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/protected-areas/facts-and-figures/number-and-size-of-protected-areas-1

1.4. Гострота проблеми
Гостра

З передачею земель запасу з державної у комунальну власність та відкриттям ринку землі є ризик, що туди потраплять неоформлені території ПЗФ та потенційні (ще не досліджені) природоохоронні території, що зробить практично неможливим створення нових парків та об’єктів природно-заповідного фонду.

В частині якості водних ресурсів також проблема гостра

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Протягом останніх п’яти років площа природно-заповідного фонду збільшилася на  275,1 тис. га, або на 0,46 % від площі держави. Такі темпи створення та нездатність держави забезпечити якісне управління існуючими територіями та об’єктами природно-заповідного фонду не дозволяють забезпечити призупинення втрати біорізноманіття в державі.

 

Відсутність системних рішень щодо фінансування парків призведе до того, що ми будемо тільки фіксувати втрати ресурсів внаслідок браконьєрства по рибі, рубкамк і незаконному захопленню земель. Достовірних обсягів втрат для держави немає, але мова йде про мільярди гривень збитків. Вартість екосистемних послуг від зберігання природних екосистем в Україні не оцінюється і даних таких немає

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Поточна державна система управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду не дозволяє забезпечити їх збереження і відновлення
Причина 2 – Відсутні у відкритому доступі дані про території та об’єкти природно-заповідного фонду і обмеження, пов’язані з ними
Причина 3 – Рівень фінансування установ природно-заповідного фонду є незадовільним
Причина 4 – Заскладні процедури виведення в натуру меж ПЗФ та конкуренція з економічним інтересом використання цих земель
Причина 5 – Обізнаність про екосистемі послуги, які надають природоохоронні території є низькою
Причина 6 – Порушення екологічно збалансованого співвідношення між земельними угіддями, необґрунтовано високий рівень сільськогосподарського освоєння території, використання недосконалих технологій, ігнорування природоохоронної складової у веденні діяльності з відсутністю належного контролю
1.7. Показники ефективності політики
 • Мінімальна кількість видів, що зникли чи перебувають на межі зникнення
 • Мінімальна шкода, завдана біорізноманіттю та екосистемам
 • Зменшення частки орних земель від загальної площі території України з одночасним підвищенням ефективності використання ріллі, залуження та заліснення виведених з сільськогосподарського обігу земель
 • Збільшення лісистості та сертифікація лісів згідно з вимогами FSC
 • Видання у 2020 році “Червоної книги рослинного світу” та “Червоної книги тваринного світу”, а також “Зеленої книги”
 • Створення системи моніторингу біорізноманіття та ведення кадастру рослинного та тваринного світу
 • Затвердження планів управління річковими басейнами
 • Підвищення рівня енергоефективності та зменшення втрат води
 • Збільшення кількості об’єктів природно-заповідного фонду, межі яких встановлені на місцевості
 • Створення нових національних природних парків та транскордонного біосферного резервату
 • Формування системи моніторингу наслідків для природних екосистем від військових дій на Сході України та анексії Росією Криму

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Створення ефективної системи управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду
Показники результативності:
 • Відсоток територій Смарагдової мережі, для яких розроблено менеджмент плани
Завдання до підцілі:
 • Підвищення ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, відповідно до даних оцінки ефективності
2. Забезпечення відкритого доступу до даних про території та об’єкти природно-заповідного фонду і обмеження, пов’язані з ними
Показники результативності:
 • Відсоток даних про території та об’єкти природно-заповідного фонду наявні у відкритому доступі
Завдання до підцілі:
 • 90 % даних про території та об’єкти природно-заповідного фонду наявні у відкритому доступі
3. Забезпечення достатнього фінансування установ природно-заповідного фонду
Показники результативності:
 • Загальний обсяг фінансування установ природно-заповідного фонду
Завдання до підцілі:
 • Установи природно-заповідного фонду забезпечені фінансуванням на 70 %
4. Створення достатньої мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду та природоохоронних територій міжнародного значення
Показники результативності:
 • Співвідношення площі природно-заповідного фонду по відношенню до площі держави
Завдання до підцілі:
 • Площа природно-заповідного фонду збільшена на 5 % по відношенню до площі держави
5. Посилення обізнаності населення про туристичні та освітні послуги, які надають природоохоронні території
Показники результативності:
 • Частка населення, які відвідують природоохоронні території для відпочинку і освіти збільшена в 3 рази
Завдання до підцілі:
 • Частка населення, які відвідують природоохоронні території для відпочинку і освіти збільшена в 3 рази
6. Запровадження системи моніторингу водних ресурсів відповідно до європейських стандартів
Показники результативності:
 • Частка річкових басейнів, на яких запроваджено вивтему моніторингу водних ресурсів відповідно до європейських стандартів
Завдання до підцілі:
 • Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів
 • Організувати створення і ведення єдиного водного кадастру України
7. Покращення якості водних ресурсів в Україні
Показники результативності:
 • Частка водних ресурсів України, що відповідають показнику “добрий” відповідно до директиви ЄС
Завдання до підцілі:
 • Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану
8. Забезпечення боротьби з деградацією земель та покращення стану екосистем
Показники результативності:
 • Обсяг земель, збережених від деградації або в процесі відновлення
Завдання до підцілі:
 • Виведення з ріллі деградованих і малопродуктивних угідь, підвищення лісистості території країни та відновлення екосистем
9. Покращення якості управління даними і кадастрами рослинного і тваринного світу України
Показники результативності:
 • Наявність системи даних і щорічного оновлення кадастрів рослинного і тваринного світів України
Завдання до підцілі:
 • Створення системи моніторингу природних оселищ та ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної та Зеленої книги

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Підвищення ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, відповідно до даних оцінки ефективності
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створити та впровадити систему оцінки ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду 01.01.2021 01.10.2021 Мінекоенерго
2. Реформувати діяльність служби державної охорони ПЗФ України за європейським зразком, зокрема щодо попередження правопорушень 01.01.2021 31.12.2022 Мінекоенерго
3. Законодавчо врегулювати питання передачі під охорону територій та об’єктів ПЗФ, що розташовані на землях запасу 01.01.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
4. Внести зміни до законодавства України щодо спрощення порядку відведення земельних ділянок для природних та біосферних заповідників, національних природних парків, інших територій та об’єктів ПЗФ 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки
5. Створити механізм управління територіями Смарагдової мережі Європи на державному рівні 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
6. Створити систему моніторингу статусу збереження видів дикої флори і фауни та природних оселищ 01.01.2020 31.12.2023 Мінекоенерго
7. Посилити систему державного управління територіями та об’єктами ПЗФ на базі міністерства чи шляхом створення спеціального органу державного управління (Державне агентство збереження природної спадщини) 01.01.2021 31.12.2023 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки
Завдання: 90 % даних про території та об’єкти природно-заповідного фонду наявні у відкритому доступі
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Забезпечити внесення даних до окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) територій та об’єктів природно-заповідного фонду 01.01.2019 31.12.2020 Мінекоенерго; Держгеокадастр
2. Створити відкриту базу даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України 01.01.2020 31.12.2023 Мінекоенерго
3. Забезпечити внесення окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) щодо територій Смарагдової мережі Європи в межах України на 100% 01.01.2019 31.12.2019 Мінекоенерго; Держгеокадастр
4. Встановити межі не менше ніж для 50 % існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натурі 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; ОДА
Завдання: Установи природно-заповідного фонду забезпечені фінансуванням на 70 %
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Відновити або створити нову систему цільового фінансування природоохоронних заходів на територіях та об’єктах ПЗФ України 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки
2. Забезпечити залучення альтернативних, у тому числі міжнародних, джерел фінансування для збереження та сталого використання територій та об’єктів ПЗФ, розвитку державно-приватного партнерства 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Мінекономіки
3. Розробити механізм для підвищення рівня заробітної плати працівникам установ природно-заповідного фонду 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки
4. Оптимізувати оподаткування земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; Мінфін; Мінекономіки
Завдання: Площа природно-заповідного фонду збільшена на 5 % по відношенню до площі держави
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Збільшити площу територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 5% від площі держави 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
2. Підготувати номінацію для створення нового біосферного резервату програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» в межах України 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; МЗС
3. Включити мережу печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та підготувати відповідну номінацію 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МЗС
4. Підготувати нові пропозиції (оновлену базу даних) Смарагдової мережі Європи 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго
Завдання: Частка населення, які відвідують природоохоронні території для відпочинку і освіти збільшена в 3 рази
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Створити інформаційні еколого-освітні центри в установах природно-заповідного фонду 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
2. Розширити мережу маршрутів і стежок на території національних природних парків та біосферних заповідників, у тому числі з використанням інтерактивних методів та інфраструктурою для осіб з інвалідністю 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
3. Забезпечити активну та ефективну участь установ природно-заповідного фонду у соціальних мережах 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
4. Забезпечити організацію та проведення інформаційних кампаній серед населення щодо цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду (екосистемні послуги, у тому числі: попередження зміні клімату, збереження генофонду тваринного і рослинного світу, ландшафтів тощо) 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
5. Розробити та впровадити брендбук заповідної справи 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
6. Забезпечити функціонування єдиного веб-сайту для розповсюдження інформації та обміну досвідом щодо розвитку заповідної справи в Україні та за її межами 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
7.Забезпечити функціонування веб-сторінок кожного природного і біосферного заповідника, національного природного парку 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго
8. Забезпечити впровадження в закладах загальної середньої освіти програм «Пізнай та збережи природні скарби України» з метою залучення школярів до природоохоронної діяльності 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; МОН
Завдання: Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Затвердження програм державного моніторингу вод для районів річкових басейнів 01.01.2020 31.12.2023 Мінекоенерго; Держводагентство; Держгеонадра; ДСНС
2. Забезпечення оновлення обладнання в державних лабораторіях для проведення моніторингових спостережень за станом вод 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держводагентство; Держгеонадра; ДСНС
3. Забезпечити розвиток і подальше наповнення актуальними даними ГІС «Водні ресурси України» з урахуванням необхідності її інтеграції із автоматизованою системою «Відкрите довкілля» 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держводагентство; Держгеонадра; ДСНС
Завдання: Організувати створення і ведення єдиного водного кадастру України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Опрацювання проекту концепції щодо єдиного державного водного кадастру України 01.01.2020 31.12.2021 Мінекоенерго; Держводагентство; Держгеонадра; ДСНС
Завдання: Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1.Завершення формування басейнових рад районів річкових басейнів 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держводагентство
2. Підготовка планів інтегрованого управління водними ресурсами для кожного з 9 районів річкових басейнів, забезпечення їх впровадження 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держводагентство; Держгеонадра; ДСНС; інші заінтересовані ЦОВВ
3. Здійснення заходів з будівництва нових, реконструкції та модернізації існуючих очисних споруд 01.01.2020 31.12.2024 Мінрегіон; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
4. Запровадження заходів з метою зменшення фосфатного забруднення водних ресурсів 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держводагентство; інші заінтересовані ЦОВВ
Завдання: Виведення з ріллі деградованих і малопродуктивних угідь, підвищення лісистості території країни та відновлення екосистем
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Забезпечити врегулювання питань визначення земель для виведення з ріллі, заліснення, відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем під час супроводження у Верховній Раді України законопроектів з питань удосконалення земельних відносин та децентралізації влади (реєстр. № 2194 та ін.) 01.10.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Мінекономіки; Держгеокадастр
2. Забезпечити актуалізацію та належне виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 271 01.10.2019 31.12.2025 Мінекоенерго; Мінекономіки та інші заінтересовані органи
3. Забезпечити підготовку проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проблем встановлення меж прибережних захисних смуг водних обєктів, та недопущення погіршення стану прибережних територій 01.10.2019 31.12.2020 Мінекоенерго
4. Забезпечити розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням 01.10.2019 30.06.2020 Мінекоенерго; Держводагенство
5. Передбачити під час планування та використання відповідно до законодавства коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища фінансування окремих природоохоронних заходів 01.10.2019 31.12.2025 Обласні та Київська міська державні адміністрації
Завдання: Створення системи моніторингу природних оселищ та ведення державних кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної та Зеленої книги
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
1. Ведення моніторингу та державного кадастру тваринного світу 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держрибагентство; Держлісагентство; НАНУ
2. Ведення моніторингу та державного кадастру та моніторингу рослинного світу 01.01.2020 31.12.2024 Мінекоенерго; Держлісагентство; НАНУ
3. Видання четвертої редакції Червоної книги України (тваринний світ) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; НАНУ
4.Видання четвертої редакції Червоної книги (рослинний світ) 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; НАНУ
5. Видання другої редакції Зеленої книги України 01.01.2020 31.12.2020 Мінекоенерго; НАНУ

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Забезпечено доступність на Публічній кадастровій карті України інформації про 271 територію Смарагдової мережі Європи площею близько 6 млн. га на території України.

Довідково: території були включені до всеєвропейської природоохоронної мережі ще у 2016 році, але до цього часу інформацію про них можна було знайти лише на інформаційному ресурсі Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) або за окремим письмовим запитом у Мінекоенерго.

Наявність окремого шару про території Смарагдової мережі України на Публічній кадастровій карті України допоможе зберегти природу, забезпечити баланс між охороною природи і розвитком бізнесу та зменшити втрати або ризики втрат при плануванні господарської діяльності на територіях Смарагдової мережі.

106 нових українських територій включено до Смарагдової мережі Європи. Завдяки включенню нових українських територій до Смарагдової мережі Європи, Україна забезпечує збереження видів флори і фауни та природні оселища, що охороняються на європейському рівні.

Створено національний природний парк “Кремінські ліси” (10 вересня 2019  року), загалом станом на 1 січня 2020 року в Україні функціонує 52  національні природні парки.

Розпочато створення транскордонного біосферного резервату в межах Прип’ятського Полісся (створено українсько-білоруську робочу групу та узгоджено план її діяльності на 2020 рік, яким передбачено підготувати концепцію цього біосферного резервату).

Підготовлено проекти наказів Мінекоенерго щодо створення та діяльності регіональних центрів порятунку та реабілітації диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання допомоги таким тваринам та внесення змін до Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або напіввільних умовах.

Забезпечено сучасним обладнанням та облаштовано приміщення трьох вимірювальних лабораторій сучасними приладами для вимірювання пріоритетних забруднюючих речовин згідно з вимогами європейських директив:

-    лабораторія моніторингу вод Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів (м. Слов’янськ);

-    лабораторія моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (м. Вишгород);

-    лабораторія моніторингу вод Дністровського басейнового управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ).

Підготовлено попередню редакцію проекту концепції щодо єдиного державного водного кадастру України.

Створено та наповнюється геопортал “Водні ресурси України”.

Здійснено заходи щодо збільшення лісистості України:

-    з відтворення лісів на площі 42,0 тис. га, що становить 105 % від площі суцільних зрубів 2018 року, в тому числі заходи з лісорозведення – створення нових лісів на земельних ділянках, де раніше ліси не зростали на площі 2,2  тис.  га;

-    з сертифікації лісів згідно з вимогами FSC на добровільній основі. Станом на 1 січня 2020 р. сертифіковано 133 державні лісогосподарські підприємства загальною площею 4040,9 тис. га, що становить 43 % від їх загальної кількості та 53 % загальної площі.

Вищезазначені заходи сприятимуть збільшенню лісистості України та дозволять забезпечити ведення лісового господарства у сертифікованих підприємствах не тільки відповідно до українського законодавства, а і з урахуванням міжнародних вимог. Проведення відповідних заходів буде поновлено весною, після настання сприятливих умов для здійснення робіт з висаджування дерев та проведення польових робіт із сертифікації лісів.

Започатковано процес проведення інвентаризації земель Чорнобильської зони, що дасть можливість врегулювання земельних питань розвитку альтернативної енергетики з урахуванням особливого режиму території та потреб збереження Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (опрацьовано відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України).

Забезпечено у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування підготовку пропозицій щодо досягнення природоохоронних цілей в процесі реформування земельних відносин та децентралізації влади, зокрема щодо проектів Законів України:

-    “ Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (реєстраційний номер 2194 від 1 жовтня 2019 р.);

-    “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель” (реєстраційний номер 2280 від 17  жовтня 2019 р.).

Внесено зміни до посадового складу Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням (постанова Кабінету Міністрів України від  4 грудня 2019 р. № 1065).

Подальші заплановані дії

 • Виконання програми діагностичного моніторингу для басейнів Дністра, Дунаю та Вісли, виконання програми операційного моніторингу для басейну Дону.
 • Створення нової лабораторії моніторингу вод у Басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (м. Одеса).
 • Визначення хімічного стану масивів поверхневих вод басейну Дону.
 • Розроблення програми діагностичного моніторингу для басейнів Дніпра, Південного Бугу, Приазов’я та Причорномор’я.
 • Встановлення референційних умов для басейнів Дністра, Дунаю та Вісли.
 • Долучення басейнових рад до розподілу фінансових ресурсів.
 • Створення Digital Platform управління та комунікації в заповідній справі, що буде включати наступні блоки: відкриті дані про об’єкти природно-заповідного фонду України, науковий, природоохоронний, туристичний, еколого-освітній, онлайн-моніторинг статусу збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів дикої флори і фауни та природних оселищ.
 • Створення окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Створення відкритої бази даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.
 • Створення окремого інформаційного шару Державного земельного кадастру (Публічна кадастрова карта) щодо територій Смарагдової мережі Європи в межах України.
 • Встановлення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натурі.
 • Створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, створення природоохоронних територій міжнародного значення.
 • Створення візит-центрів в установах природно-заповідного фонду.
 • Розширення мережі маршрутів в національних природних парках та біосферних заповідниках, у тому числі з використанням інтерактивних методів та інфраструктурою для осіб з інвалідністю.
 • Забезпечення активної та ефективної участі установ природно-заповідного фонду у соціальних мережах.
 • Забезпечення організації та проведення інформаційних кампаній серед населення щодо цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду (екосистемні послуги, у тому числі: попередження зміни клімату, збереження генофонду тваринного і рослинного світу, ландшафтів тощо).
 • Створення механізму управління територіями Смарагдової мережі Європи на державному рівні.
 • Початок створення системи моніторингу статусу збереження рідкісних та зникаючих в Європі видів дикої флори і фауни та природних оселищ.
 • Запровадження системи оцінки ефективності управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.
 • Оптимізація оподаткування земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
 • Реформування діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України за європейським зразком, зокрема щодо попередження правопорушень.
 • Забезпечення видання четвертої редакції Червоної книги України (тваринний світ), четвертої редакції Червоної книги (рослинний світ), другої редакції Зеленої книги України.
 • Вдосконалення нормативно-правового регулювання використання та збереження об’єктів тваринного і рослинного світу.
 • Запровадження міжнародних правил та процедур у галузі відповідальності і відшкодування, пов’язаних з генетично модифікованими організмами відповідно до вимог Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку.
 • Запровадження справедливого і рівноправного розподілу вигід від використання генетичних ресурсів відповідно до вимог Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття.
 • Вдосконалення структури земель країни, зменшення розораності та підвищення лісистості території, відновлення антропогенно змінених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель.
 • Врегулювання питань збереження прибережних територій.