#

Уряд  УКРАЇНИ ua

Програма діяльності
Кабінету Міністрів УкраЇни

Міністерство розвитку громад та територій України
#
Шмигаль Денис
Міністр
Відповідальний
 • Живицький Дмитро Олексійович
  Перший заступник міністра

Ціль

Ціль

10.2. Українці, що мешкають в “депресивних регіонах”, мають достатні можливості для розвитку

Україна – велика країна, і її регіони дуже різні. Історично склалося, що одні з них розвивались швидше, а інші повільніше. Як наслідок, маємо міжрегіональну диференціацію за основними соціально-економічними показниками та дисбаланси. Тому ми будемо вживати заходів, щоб зменшити міжрегіональні диспропорції за основними показниками у сфері людського розвитку (довготривале та здорове життя, доступ до знань та гідний рівень життя). 

Для цього ми створимо інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку та оцінки якості діяльності держави в регіоні та допоможемо кожному регіону знайти стратегію для стрімкого розвитку в рамках країни. В тому числі шляхом смарт-спеціалізації та створення знакових проектів “магнітів” (зокрема, за допомогою ДФРР та Фонду розвитку інновацій), що ставали б осередками нових екосистем та каталізаторами розвитку.

На законодавчому рівні закріпимо процедури участі громадян у визначенні пріоритетів та розподілі частки публічних коштів шляхом електронного голосування за обрані проекти для покращення соціально-економічного розвитку регіону/міста/ОТГ. 

Усунемо регуляторні бар’єри для отримання суб’єктами господарювання державної допомоги для реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на територіях, які визначені проблемними в установленому законодавством порядку, створимо умови для формування сприятливого інвестиційного клімату, розвитку інвестиційного потенціалу, зробимо територіальний брендінг. 

Для розвитку підприємницького потенціалу населення України запровадимо дієві організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку на засадах публічно-приватного партнерства, розвитку кластерної моделі економіки.

Це сприятиме інклюзивності економічного розвитку та зробить його більш сталим.

ЗгорнутиПереглянути більше

ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 10.2. «Українці, що мешкають в «депресивних регіонах», мають достатні можливості для розвитку»

1. Проблема політики

1.1. Значна частина населення України, що мешкає у «депресивних регіонах» має недостатні можливості для розвитку
1.2. Носій проблеми (клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення 20 регіонів України, де ВРП у розрахунку на 1 особу є меншим за середній по Україні
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна

У 20 регіонах (74% населення країни або 31,4 млн. осіб у 2017 році) показник валового регіонального продукту на душу населення є меншим за середній по Україні. На зростання диспропорцій впливає довгострокова невирішеність проблем територій з несприятливими соціально-економічними умовами

1.4. Гострота проблеми
Гостра

Значна диференціація в соціально-економічному розвитку регіонів посилює загрози суспільно-політичної дезінтеграції держави та вимагає значних державних ресурсів на заходи «вирівнювання» (стабілізаційні дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, інші додаткові дотації на утримання закладів, субвенції на розвиток інфраструктури громад).

 Слабкий інтерес з боку держави спричиняє подальший відтік трудових, інтелектуальних, наукових ресурсів з регіонів; зростаюче відставання України від країн-лідерів за показниками якості життя людей, рівнем інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища

1.5. Динаміка проблеми
Негативна

Протягом останнього десятиліття диспропорції між рівнями соціально-економічного розвитку регіонів зростають. За період 2012-2017 рр. співвідношення між максимальним та мінімальним значенням валового регіонального продукту (ВРП) на одну особу збільшилось майже в 2,5 рази та становило 7,7 разів без урахування м. Києва та 17,2 рази з урахуванням міста Києва.

 Довідково: співвідношення максимального та мінімального значення ВРП на одну особу, без урахування міста Києва, у 2012 році – 3,07 рази (44650 грн. у Дніпропетровській області; 14529 грн. у  Чернівецькій, а у 2017 р. – 7,65 разів (106248 у Полтавській області; 13883 грн. на 1 особу у Луганській).

Співвідношення між максимальним та мінімальним значенням ВРП на одну особу з урахуванням міста Києва у 2012 складало 6,7 разів (97429 грн. на 1 особу у м. Києві та 14529 грн. на 1 особу у Чернівецькій області). У 2017 році становило 17,2 рази (238622 грн. на 1 особу у м. Києві та 13883 грн. на 1 особу у Луганській області).

У 2017 році ВРП у розрахунку на 1 особу був меншим за середній по Україні в 20 регіонах із 25 (чисельність населення у них складала 31,4 млн. осіб або 74% населення (без врахування АР Крим та м. Севастополь), у 2012 році – у 22 з 27 чисельність населення у них складала 31,9 млн. осіб або 70% населення (з врахуванням АР Крим та м. Севастополь)

1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Низький рівень конкурентоспроможності регіонів та територій

Низький рівень конкурентоспроможності регіонів та територій, що стримує залучення інвестицій у їх розвиток: застаріла інфраструктура, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів потребам ринку праці, низька підприємницька активність тощо

Причина 2 – Низька інституційна спроможність місцевих органів влади щодо вирішення проблем відповідних територій та забезпечення їх розвитку
1.7. Показники ефективності політики
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом ВРП (на одну особу) – з 17 разів до 15
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом прямих іноземних інвестицій (на одну особу) з 187 разів до 100
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за обсягом капітальних інвестицій – з 30 разів до 15
 • Зменшення показників міжрегіональної диференціації за основними соціально-економічними показниками (різниця між найвищим та найнижчим значенням) за рівнем безробіття – з 2,8 раза до 1,5

2. Пропонований курс політики

Підцілі
1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
Показники результативності:
 • Підвищення позиції України за показником Індексу конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) не менше ніж на 20 рейтингових пунктів
 • Підвищення позиції України за показником субіндексу «Інфраструктура» (Global Competitiveness Index) не менше ніж на 10 рейтингових пунктів
Завдання до підцілі:
 • Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки
 • Стимулювання точок економічного зростання
 • Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України
 • Сприяння розвитку підприємництва
 • Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів
2. Підвищення спроможності органів влади та інституцій до розвитку регіонів і територій
Показники результативності:
 • Понад 70% територіальних громад фінансово самодостатні
 • Більше 60% жителів підтримують діяльність місцевих органів виконавчої влади
Завдання до підцілі:
 • Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик
 • Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування
 • Розбудова потенціалу суб'єктів державної регіональної політики
 • Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні

Проект плану реалізації концепції політики

Заходи
Завдання: Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року 20.09.2019 01.04.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року 02.01.2020 30.11.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації та забезпечення їх прийняття відповідними місцевими радами 02.01.2020 28.02.2020 ОДА, КМДА, Мінрегіон
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція) 20.09.2019 30.03.2021 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проектів постанов про затвердження критеріїв визначення проблемних територій та затвердження їх переліку 01.03.2021 30.12.2021 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження державних програм підтримки проблемних територій 01.05.2022 30.12.2022 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Забезпечення реалізації державних програм підтримки проблемних територій 01.12.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Забезпечення реалізації Державної програми розвитку регіону Українських Карпат на 2020 — 2022 роки 01.09.2019 30.12.2022 Мінрегіон; інші ЦОВВ; Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька ОДА
Залучення України до нової макрорегіональної стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону та програм підтримки, які діють в її рамках 01.01.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження порядку повернення українськими бенефіціарами неналежно витрачених коштів та/або невикористаної їх частини (в рамках реалізації Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001) 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; відповідні ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження Державної програми транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки 01.12.2019 30.12.2020 Мінрегіон; інші ЦОВВ; відповідні ОДА
Завдання: Стимулювання точок економічного зростання
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Підготовка пропозицій щодо укладення угод щодо регіонального розвитку між Урядом та обласними радами 01.01.2021 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про міські агломерації» 01.01.2022 30.12.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Завдання: Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Проведення щорічної оцінки інвестиційного потенціалу регіонів та підготовка планів стратегічних інвестицій для 25 регіонів (у т. ч. для інвестиційних проектів з розвитку конкурентних переваг) 01.01.2020 30.01.2024 Мінрегіон; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА
Підготовка та забезпечення прийняття проекту нормативно-правового акта щодо створення Національного проектного офісу 01.01.2020 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до постанови КМУ «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; ОДА; КМДА
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 01.01.2020 28.02.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; Мін’юст
Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проектів розпоряджень щодо затвердження інвестиційних програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів ДФРР 01.02.2020 30.12.2020 Мінрегіон; ОДА; КМДА
Завдання: Сприяння розвитку підприємництва
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях) 01.09.2019 30.03.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту акта щодо стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу на проблемних територіях 01.03.2021 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови щодо державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що визначені на засадах смарт-спеціалізацій 01.01.2021 30.01.2022 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних та державної регіональної політик
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 714 «Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку» 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Супроводження у ВРУ проекту Закону «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку)» 01.09.2019 28.02.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови від 18 березня 2015 року № 196 щодо удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 01.01.2020 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Забезпечення функціонування онлайн системи відбору проектів регіонального розвитку , що можуть фінансуватися з державного бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів, що отримані від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України 01.09.2019 31.12.2024 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Завдання: Розбудова потенціалу суб'єктів державної регіональної політики
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 01.09.2019 30.12.2020 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про затвердження плану заходів щодо створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері місцевого та регіонального розвитку 01.01.2022 30.12.2023 НАДС; Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2016 № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку» 01.01.2021 30.12.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту акта про затвердження плану заходів щодо створення у Херсонській області Агенціії регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" 01.11.2019 30.12.2020 Мінрегіон; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; Херсонська ОДА
Розроблення та схвалення КМУ проекту розпорядження щодо створення на базі агенцій регіонального розвитку офісів євроінтеграції 01.01.2020 30.12.2023 Мінрегіон; МЗС; Мінекономіки; Мінфін; ОДА
Завдання: Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні
Захід Дата початку Дата завершення Відповідальні
Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови «Деякі питання удосконалення системи моніторингу регіонального розвитку» 01.01.2020 30.06.2021 Мінрегіон; Мінекономіки; Мінфін; ОДА; КМДА
Створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи моніторингу розвитку громад та територій 01.01.2020 30.06.2021 Мінрегіон; Держстат; інші ЦОВВ; ОДА; КМДА

Звіт з виконання цілі

Звіт 2019

Завершено роботи на 3259 проектах регіонального розвитку та з покращення інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 4,1 млрд. грн. (з  1  вересня 2019 р.), серед яких: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація (548 шкіл та садочків, 226 закладів медицини, 89 спортивних закладів, 194 заклади культури, 581 проект дорожньо-транспортної інфраструктури, 1223 проекти з благоустрою (у тому числі закупівля спецтехніки), 156  проектів водопостачання та водовідведення, 72 проекти з розбудови ЦНАПів, 43 проекти з планування територій, інше – 127  проектів).

Проведено аналіз стану реалізації 707 проектів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та процедури відбору проектів Всеукраїнського громадського бюджету на предмет ефективності використання бюджетних коштів. За результатами аналізу було виключено 24 проекти на суму 224,0 млн. грн. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2019 р. № 935) та ініційовано внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” щодо перерозподілу 500 млн. грн. (по яким була загроза невикористання до кінця 2019 року) на державну підтримку забезпечення доступним житлом громадян.

Проведено вибіркову перевірку 21 проекту у 19 областях з будівництва амбулаторій у сільській місцевості щодо кошторисної частини проектів (враховуючи, що вартісні показники матеріалів та робіт мають становити не більше середніх по регіону). За результатами перевірки встановлено порушення при проведенні експертизи проектів нового будівництва експертними організаціями в частині завищення вартості проектів на суму 35,6 млн. гривень. Мінрегіон направив до Держархбудінспекції лист з вимогою перевірити діяльність відповідних експертних організацій. У разі виявлення за результатами перевірки порушень щодо дотримання вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів у сфері містобудівної діяльності експертними організаціями, робочою групою Мінрегіону буде розглянуто питання виключення таких організацій з переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

Здійснено фінансовий аудит Державною аудиторською службою України 147  проектів нового будівництва амбулаторій та виявлено завищення вартості будівельних робіт на суму 7,8 млн. гривень. За результатами відповідної перевірки замовниками усуваються зауваження.

Вказані заходи сприятимуть ефективному використанню коштів державного бюджету при реалізації проектів нового будівництва амбулаторій.

За результатами аудиту Рахунковою палатою України використання субвенцій на сільську медицину, з метою ефективного використання цих коштів, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 21 “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості”, якою передбачено, що у 2020 році рішеннями відповідних облдержадміністрацій, за погодженням з Мінрегіоном та МОЗ, може здійснюватися перерозподіл субвенції між проектами і заходами.

Надано державну фінансову підтримку на реалізацію проектів транскордонного співробітництва обсягом 10 млн. гривень. Спеціально утвореною комісією при Мінрегіоні відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15  листопада 2019 р. № 937), відібрано та рекомендовано до фінансування за рахунок коштів державного бюджету 3 проекти транскордонного співробітництва, які реалізуються у Івано-Франківській та Львівській областях. Відповідний розподіл обсягу субвенції затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4  грудня 2019 р. № 1196 та погоджено Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Кошти успішно освоєні регіонами у 2019 році.

Затверджено Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020–2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 880), яка забезпечить створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для сталого розвитку гірських територій українських Карпат (715  гірських населених пунктів), підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення, що на них проживає.

На виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001), яка надала можливість українським партнерам брати участь у конкурсі проектів в рамках Дунайської транснаціональної програми загальним обсягом 5 млн. євро, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1038 “Про запровадження системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Dunabe – CCI 2014TC16M6TN001)”, якою:

    –    затверджено порядок функціонування системи управління та контролю за виконанням зазначеної Угоди;

    –    створено Національний контактний пункт Дунайської транснаціональної програми, виконання функцій якого покладено на Мінрегіон.

Створено онлайн-платформу для подання проектів в рамках конкурсного відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та секторальної бюджетної підтримки ЄС (цифровізація подачі проектів та проектної документації  для участі у конкурсі та оцінка проектів виключно на платформі).

Розпочато реалізацію експериментального проекту “Агенція регіонального розвитку “Офіс євроінтеграції” Херсонської області”, що сприятиме зростанню економіки та розвитку інфраструктури регіону завдяки залученню інвестицій та фінансової допомоги ЄС, налагодженню міжнародних бізнес-контактів вітчизняних виробників, розвитку культурних та освітніх проектів.

Здійснено координацію процесу розроблення у всіх регіонах регіональних стратегій розвитку на новий плановий період 2021–2027 років на засадах смарт-спеціалізації відповідно до методики, розробленої Мінрегіоном (проведено Всеукраїнську нараду та онлайн-наради з представниками облдержадміністрацій). Станом на 15 січня 2020р. у 9 регіонах (Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Хмельницька, Чернігівська Полтавська та Херсонська області) рішеннями обласних рад затверджено регіональні стратегії розвитку.

Проведено ІІ Форум регіонів України та республіки Білорусь за участю Президента України та Президента Білорусі, в результаті чого:

    –    підписано 120 угод про економічну співпрацю;

    –    підписано контрактів на 500 млн. доларів США;

    –    прийнято рішення щодо поліпшення судноплавства на річці Дніпро в рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху.

Подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку)” (реєстраційний номер 2202 від 2 жовтня 2019 р.).

Розроблено проекти нормативно-правових актів Уряду:

    –    проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з реалізації експериментального проекту щодо утворення та забезпечення функціонування установи “Агенція регіонального розвитку “Офіс євроінтеграції” Херсонської області”;

    –    проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827” (щодо порядку використання коштів та проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС), що дозволить:

-    залучити незалежних експертів до оцінювання проектів, що фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС;

-    впровадити електронну форму подання проектів, що фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС;

-    розширити коло заявників проектів що фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС;

    –    проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року”.

Крім того, розроблено проекти Законів України:

    –    “Про стимулювання розвитку регіонів”;

    –    “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики”.

Проведено засідання Українсько-Польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.

Призначено голову Української частини Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва та Спільної Українсько-Польської координаційної міжурядової ради з питань міжрегіонального співробітництва (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1098).

Подальші заплановані дії

 • Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027  року, а також розроблення плану заходів з її реалізації на 2021–2023 роки та програм регіонального розвитку.
 • Забезпечення цільового фінансування реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, зокрема шляхом сприяння прийняттю проекту Закону України “Про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку)” (реєстраційний номер 2202 від 2 жовтня 2019 р.).
 • Затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки.
 • Реалізація експериментального проекту щодо створення Агенції регіонального розвитку “Офіс євроінтеграції” Херсонської області.
 • Проведення другого конкурсного відбору проектів в межах секторальної бюджетної підтримки ЄС.
 • Здійснення державної підтримки розвитку регіонів шляхом супроводження бюджетних програм та субвенцій, за якими Мінрегіон визначено головним розпорядником коштів у обсязі 12,9 млрд. грн. (бюджетна програма “Державний фонд регіонального розвитку” – 7,5 млрд. грн., субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2,1 млрд. грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 2,0  млрд.  грн., субвенція для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1,3 млрд. грн.).
 • Створення ефективної системи стимулювання розвитку регіонів та проблемних територій на державному та регіональному рівнях шляхом:

    −    визначення критеріїв та переліку проблемних територій, що потребують державної підтримки;

    −    розроблення та забезпечення реалізації державних програм розвитку територій, що потребують державної підтримки (з основним акцентом на підтримці малого та середнього бізнесу на таких територіях);

    −    поширення на всі регіони дії експерименту щодо створення офісів євроінтеграції на базі діючих агенцій регіонального розвитку, що забезпечуватимуть координацію та об’єднання зусиль з упровадження європейських стандартів щодо розвитку територій;

    −    створення Національного проектного офісу (проектний аналіз та проектний менеджмент інвестиційних проектів національного та міжрегіонального рівнів в рамках Державної стратегії регіонального розвитку).

 • Створення єдиної інтегрованої системи моніторингу розвитку громад та територій.
 • Удосконалення системи моніторингу регіонального розвитку та оцінки державної регіональної політики.
 • Запровадження порядку повернення українськими бенефіціарами неналежно витрачених коштів / або невикористаної їх частини в рамках Дунайської транснаціональної програми.
 • Відновлення міжурядового транскордонного співробітництва з Угорщиною та Румунією.
 • Проведення засідань міжурядових рад, комісій та робочих груп з питань транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
 • Участь України у створенні та імплементації нової Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону та програм підтримки, які діятимуть в її рамках.